Főoldal » Hírek » Bántalmazta volt felesége udvarlóját egy férfi - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Ózdi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 35 éves férfi ellen súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt. Az elkö­ve­tő haj­nal­ban kia­bá­lás­ra és zajok­ra ébred­ve kiment az udvar­ra, ahová a volt fele­sé­ge már hama­rabb leért, és az ingat­lan­ra bejött ittas álla­po­tú fér­fit el akar­ta kül­de­ni, aki a nőt meg­ütöt­te. A vád­lott ekkor a fér­fit elkezd­te ütle­gel­ni, a bán­tal­ma­zás­nak a szom­széd köz­be­avat­ko­zá­sa vetett véget.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. augusz­tus ele­jén, haj­nal­ban a volt fele­sé­gé­vel együtt put­no­ki csa­lá­di házá­ban aludt, ami­kor kia­bá­lás­ra és zöre­jek­re ébredt. Fel­öl­tö­zött, hogy kimegy az udvar­ra és meg­né­zi, hogy ki kia­bál. A volt fele­sé­ge azon­ban kiszólt az abla­kon az udva­ron tar­tóz­ko­dó ittas fér­fi­nak – aki­vel egyéb­ként sze­rel­mi viszonyt foly­ta­tott –, hogy men­jen el, mert a volt férje itt­hon van és le fog menni. A nő sie­tett, hogy meg­előz­ze a vád­lot­tat és kiment az udvar­ra, fel­szó­lí­tot­ta újból udvar­ló­ját, hogy távoz­zon. A férfi viszont arcon ütöt­te, ami­től a nő föld­re esett. Ekkor­ra lépett ki a ház­ból a vád­lott, oda­ment a fér­fi­hoz, szi­dal­maz­va meg­kér­dez­te, hogy mit keres ott, majd ököl­lel meg­ütöt­te. Az ütés­től a férfi a föld­re zuhant, a vád­lott viszont nem fejez­te be a bán­tal­ma­zá­sát, hanem tovább ütle­gel­te, a tett­le­ges­ség­nek a szom­széd köz­be­lé­pé­se vetett véget.

A sér­tett férfi a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben több­szö­rös zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket, ille­tő­leg met­sző­fo­gak töré­sét, vala­mint 8 napon túl gyó­gyu­ló bor­da­tö­rést szen­ve­dett el.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű elkö­ve­tő­vel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.