Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Barátja halt meg az ittas fiatalkorú által okozott balesetben – fotóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség halált okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fiú­val szem­ben, aki sze­szes ital fogyasz­tá­sát köve­tő­en halá­los kime­ne­te­lű bal­ese­tet okozott.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a fia­tal­ko­rú gim­na­zis­ta vád­lott ren­de­zett csa­lá­di körül­mé­nyek között élt. Pél­dás tanul­má­nyi elő­me­ne­te­lű, az isko­lá­ban tisz­te­let­tu­dó és jól tel­je­sí­tő, nagy bará­ti tár­sa­ság­gal ren­del­ke­ző, a közös­sé­gi élet­ben aktí­van részt vevő fia­tal. A bal­ese­tet ide­jén még nem volt 16 éves sem.

Az elkö­ve­tő 2022 októ­be­ré­ben a Fonyó­di járás­ban talál­ha­tó ott­ho­ná­ban tar­tóz­ko­dott bará­ta­i­val. Az éjsza­kai órák­ban, közös ita­lo­zás után elha­tá­roz­ták, hogy a vád­lott édes­ap­já­nak tudta nél­kül, az udva­ron leál­lí­tott, üzem­ké­pes, de rossz műsza­ki álla­po­tú gép­ko­csi­val autóz­ni fognak.

A jár­mű­vet végül az ittas elkö­ve­tő vezet­te, mivel ő ismer­te a kör­nye­ző mező­gaz­da­sá­gi terü­le­te­ket, míg öt barát­ja utas­ként tar­tóz­ko­dott a kocsi­ban. Az autó­ba csak az első két ülés volt besze­rel­ve, ezért négy fiú hátra, egy mat­rac­ra ült be, a biz­ton­sá­gi öve­ket egyi­kük sem használta.

A fia­ta­lok egy kilo­mé­ter­re se jár­tak a csa­lá­di ház­tól, ami­kor a ned­ves felü­le­tű, füves mel­lék­úton egy éles kanyar­nál a vád­lott nem tudta a körül­be­lül 50 km/h sebes­ség­gel köz­le­ke­dő jár­mű­vet az úton tar­ta­ni és egy fához csa­pód­tak. A bal­eset követ­kez­té­ben az egyik hátul utazó sér­tett olyan súlyo­san meg­sé­rült, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te, egy másik utas törés­sel járó sérü­lést szenvedett.

Az ügyész­ség a Fonyó­di Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a fele­lős­sé­gét vál­la­ló, beis­me­rő val­lo­mást tett vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra tett indítványt.

A fény­kép a bal­eset hely­szí­nén készült.