Főoldal » Archív » Bátor szemtanú a 81 éves férfit kifosztó elkövetőkkel szemben a Lehel Csarnoknál- vádemelés

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a közel­múlt­ban cso­por­to­san elkö­ve­tett kifosz­tás bűn­tet­te és okirat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt vádat emelt egy  53 éves nővel szem­ben aki az eljá­rás­ban isme­ret­le­nül maradt két tár­sá­val egy idős fér­fit fosz­tott ki a Lehel Csarnoknál. 

 A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tők 2017. feb­ru­ár 1. nap­ján kora dél­után  a Buda­pest XIII. kerü­le­ti Lehel Csar­nok előtt a vil­la­mos­ra igyek­vő 81 éves férfi sér­tet­tet mód­sze­re­sen követ­ni kezd­ték akként, hogy a vád­lott hozzá közel haladt, mögöt­te az isme­ret­le­nül maradt fér­fi­tár­sa, míg har­ma­dik tár­suk pedig figye­lés­sel biz­to­sí­tot­ta őket.

 A vád­lott a sér­tett mögé lépve kivet­te annak szaty­rá­ból a benne lévő kis­tás­kát, amely­ben okmá­nyok és pénz­tár­ca is volt, majd a tás­ká­val a Lehel pia­con keresz­tül a metró alul­já­ró­ja irá­nyá­ba menekült.

A sér­tett segély­ki­ál­tá­sá­ra fel­fi­gyelt a közel­ben egy férfi aki követ­ni kezd­te a vád­lot­tat, a vád­lott­ról tele­fon­fel­vé­telt készí­tett és fel­szó­lí­tá­sá­ra a vád­lott a kis­tás­kát át is adta neki, de a pénz­tár­cá­val elme­ne­kült a hely­szín­ről. Ezt köve­tő­en a 7000,- Ft  kész­pénzt a vád­lott a pénz­tár­cá­ból kivet­te és eltette,majd azt egy haj­lék­ta­lan­nak dobta. 

 A járó­ke­lő haté­kony köz­re­mű­kö­dés­nek köszön­he­tő­en az elkö­ve­tés után néhány nap­pal elfo­gott és őri­zet­be vett nő  elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban várja a bíró­sá­gi tárgyalását.