Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Bécsbe akartak csempészni illegális határátlépőket – Vádat emelt az Ügyészség - A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal az Auszt­ri­á­ban élő szlo­vák, bos­nyák és szerb fér­fi­val szem­ben, akik ille­gá­lis határ­át­lé­pők Bécs­be tör­té­nő csem­pé­szé­sé­ben álla­pod­tak meg.

A vád­irat sze­rint az Auszt­ri­á­ban élő és egy mun­ka­he­lyen dol­go­zó három férfi 2019. év nya­rán álla­po­dott meg isme­ret­len meg­bí­zó­juk­kal abban, hogy 8 ille­gá­lis határ­át­lé­pőt csem­pész­nek a magyar-román határ terü­le­té­ről Bécsig 1600 EUR elle­né­ben. Meg­ál­la­po­dá­suk­nak meg­fe­le­lő­en a vád­lot­tak egy-egy autót és kis­buszt bérel­tek, majd 2019. augusz­tus 24-én az esti órák­ban lép­tek Magyar­or­szág terü­le­té­re és a 43-as főút magyar-román határ­sza­ka­szá­hoz haj­tot­tak. Itt a meg­bí­zás­nak meg­fe­le­lő­en nyolc, magát bang­la­de­si állam­pol­gár­nak valló sze­mélyt vet­tek fel a kis­busz­ba éjfél körül Az ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket Romá­nia terü­le­té­ről a vád­lot­tak isme­ret­len bűn­tár­sai vezet­ték át a zöld hatá­ron keresz­tül Magyar­or­szág terü­le­té­re.

A vád­lot­tak a kis­busszal, vala­mint az azt fel­ve­ze­tő autó­val elin­dul­tak Auszt­ria irá­nyá­ba, de rövid idő eltel­té­vel a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság jár­őrei ellen­őriz­ték az autó­kat. Az ellen­őr­zés során meg­ál­la­pí­tást nyert, hogy az ille­gá­lis határ­át­lé­pők az ország terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez, ille­tő­leg az ország terü­le­tén tör­té­nő tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges jog­sza­bá­lyi fel­té­te­lek­kel nem ren­del­kez­tek.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben vagyo­ni haszon­szer­zés végett, az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat.

Az ügyész­ség­gel egyez­sé­get kötő és a vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.