Főoldal » Archív » Becsületsértő kifejezésekkel illette a rendőröket egy férfi Süttőn

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség a sér­tett mun­ka­kö­ré­nek ellá­tá­sá­val össze­füg­gés­ben elkö­ve­tett becsü­let­sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki több­ször becsü­let­csor­bí­tó kife­je­zé­sek­kel illet­te az intéz­ke­dő rendőröket. 

A férfi buda­pes­ti lakos, azon­ban sok­szor a megye­be­li Süt­tőn tar­tóz­ko­dik egy zárt­ker­ti ingat­lan­ban.  A két rend­őr 2017. júli­us 8. nap­ján, a Süttő-Neszmély közöt­ti főúton intéz­ke­dett a vád­lot­tal, aki sérel­mez­te a mun­ká­ju­kat végző jár­őrök eljá­rá­sát, ezért trá­gár, meg­alá­zó, bántó, ille­tő­leg sértő kife­je­zé­sek­kel illet­te őket. Az elkö­ve­tő által hasz­nált kife­je­zé­sek alkal­ma­sak vol­tak a becsü­let csorbítására.

Ugyan­ez a két rend­őr 2017. szep­tem­ber 2. nap­ján, Süt­tőn gép­ko­csi­zó szol­gá­la­tot tel­je­sí­tett, ami­kor az egyik presszó tera­szá­ról meg­lát­ta őket a vád­lott. A férfi han­go­san kia­bált nekik, majd oda­sza­ladt a jármű elé, és a mun­ká­ju­kat végző rend­őrök­nek ismé­tel­ten olyan meg­alá­zó, sértő kije­len­té­se­ket tett, ame­lyek alkal­ma­sak vol­tak a becsü­let csorbítására.

A sér­tet­tek a rend­vé­del­mi szer­vek tag­jai, így hiva­ta­los sze­mély­nek minősülnek.

A férfi már volt bün­tet­ve, ezért az ügyész­ség vele szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A vád­lott tagad­ta a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.