Főoldal » Hírek » Behajtott a vasúti átjáróba és letörte a sorompót - rendőrségi fotóval - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség a köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt vádat emelt egy idős férfi ellen, aki 2021 már­ci­u­sá­ban Kis­kun­ha­la­son lezárt sorom­pó és vil­lo­gó piros jel­zés elle­né­re haj­tott be az autó­já­val egy vas­úti átjá­ró­ba és letör­te a sorompót.

A vád­irat sze­rint a 83 éves férfi 2021. már­ci­us 2-án, reg­gel, Kis­kun­ha­la­son veze­tett egy autót, majd egy fény­jel­zés­sel és fél­so­rom­pó­val biz­to­sí­tott vas­úti átjá­ró­hoz.. Az átjá­ró előtt, a „Vas­úti átjá­ró kez­de­te” köz­úti jel­ző­táb­lá­nál annak elle­né­re nem állt meg, hogy a fény­so­rom­pó piro­san vil­lo­gott és a fél­so­rom­pó tel­je­sen le volt csuk­va. A vád­lott behaj­tott az átjá­ró­ba, és az autó­já­val a fél­so­rom­pó csa­pó­rúd­já­nak ütkö­zött, ami letört.

A vád­lott ezután meg­ál­lás nél­kül elhaj­tott a hely­szín­ről, de az egyik szem­ta­nú fel­ír­ta az autó­ja rend­szá­mát és érte­sí­tet­te a rendőrséget.

Az idős férfi e cse­lek­mé­nyé­vel meg­szeg­te azo­kat a KRESZ sza­bá­lyo­kat, misze­rint a „Vas­úti átjá­ró kez­de­te” köz­úti jel­ző­táb­lá­nál vagy a meg­ál­lás helyét jelző útbur­ko­la­ti jel előtt meg kell állni, ha a fél­so­rom­pó sorom­pó­rúd­ja nem tel­je­sen nyi­tott hely­zet­ben áll, illet­ve ha a fény­so­rom­pó vil­lo­gó piros jel­zést ad. A vád­lott ezzel mások éle­tét, testi épsé­gét gon­dat­la­nul veszélyeztette.

A sza­bad­lá­bon lévő vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség­gel vádol­ja és pénz­bün­te­tés, vala­mint köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény és kép az aláb­bi­ak­ban érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozlekedesrendeszet/gondatlan-sofor-tort-sorompot