Főoldal » Archív » Beismerte, megbánta, bocsánatot nyert - feltételes ügyészi felfüggesztés zaklatás miatt

A Püs­pök­la­dá­nyi Járá­si Ügyész­ség a derecs­kei férfi ellen zak­la­tás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben az eljá­rást egy év idő­tar­tam­ra felfüggesztette.

A gya­nú­sí­tott és a sér­tett házas­tár­sak, azon­ban kap­cso­la­tuk meg­rom­lott és a sér­tett 2018-ban elköl­tö­zött a fér­fi­tól. A ter­helt nem tudta elfo­gad­ni a házas­sá­guk meg­rom­lá­sát és azt, hogy a sér­tett elköl­tö­zött tőle, ezért 2018. novem­ber 30-a és 2019. janu­ár 1-je között, mobil­te­le­fo­non össze­sen 1017 alka­lom­mal hívta.

Ezzel a sér­tet­tet rend­sze­re­sen, kitar­tó­an hábor­gat­ta, min­den­na­pi éle­té­be önké­nye­sen beavatkozott.

Az asszony az eljá­rás során a férje ellen zak­la­tás vét­sé­ge miatt jog­ha­tá­lyos magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő, kérte a férfi bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség­re vonását.

A gya­nú­sí­tott maga­tar­tá­sá­val meg­va­ló­sí­tot­ta a házas­társ sérel­mé­re elkö­ve­tett zak­la­tás vét­sé­gét, amely két évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntethető.

A férfi a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­mer­te, bocsá­na­tot kért a sér­tet­től, aki ezt elfo­gad­ta, majd a későb­bi­ek­ben vissza is köl­tö­zött a gyanúsítotthoz.

Tekin­tet­tel a ter­helt által elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény jel­le­gé­re, tár­gyi súlyá­ra, a gya­nú­sí­tott és a sér­tett közöt­ti kap­cso­lat ren­de­ző­dé­sé­re, a Püs­pök­la­dá­nyi Járá­si Ügyész­ség az eljá­rást egy évre fel­füg­gesz­tet­te, mivel a fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tés­től a gya­nú­sí­tott maga­tar­tá­sá­nak ked­ve­ző vál­to­zá­sa várható.

Amennyi­ben az eljá­rás fel­füg­gesz­té­sé­nek idő­tar­ta­ma ered­mé­nye­sen lete­lik, a bün­te­tő­el­já­rás meg­szün­te­té­sé­nek van helye.