Főoldal » Hírek » Békés megyei betőrőbanda tagjait tartóztatta le a bíróság

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség 3 rend­be­li üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te egy 17 éves túr­ke­vei fiú, egy 45 éves túr­ke­vei ille­tő­sé­gű, de gyo­ma­end­rő­di tar­tóz­ko­dá­si helyű, vala­mint egy 36 éves mező­tú­ri férfi letar­tóz­ta­tá­sát, akik­nek több betö­rés írha­tó a számlájára.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak és sza­bad­lá­bon lévő tár­suk elő­ze­tes meg­ál­la­po­dás alap­ján több gaz­da­sá­gi tár­sa­ság, illet­ve vál­lal­ko­zás telep­he­lyé­re betör­tek az elmúlt idő­szak­ban, annak érde­ké­ben, hogy ily módon jus­sa­nak rend­sze­res jöve­de­lem­hez. Így tör­tént ez 2020. augusz­tus 05-én éjsza­kai is, ami­kor a ter­hel­tek Berettyó­új­fa­lu­ra utaz­tak. Ott a most letar­tóz­ta­tás­ba került három gya­nú­sí­tott úgy ment be egy helyi cég telep­he­lyé­re, hogy meg­bon­tot­ták az iro­da­épü­let szend­vics­pa­nel­ból készült falát, majd - az épü­let­be bejut­va - betör­ték az egyik iroda ajta­ját. Az iro­dá­ban a gya­nú­sí­tot­tak a pán­cél­szek­rényt fel­fe­szí­tet­ték, és onnan kb. 500.000 Ft vala­mint leg­alább 300 Euro kész­pénzt vet­tek maguk­hoz. Ezalatt a negye­dik tár­suk kint­ről figyelt. A betörést köve­tő­en a fér­fi­ak gép­ko­csi­val vissza­in­dul­tak a lakó­he­lyük­re, eköz­ben azon­ban rend­őrök iga­zol­tat­ták és elfog­ták őket.

A gya­nú­sí­tot­tak koráb­ban is követ­tek el ugyan­ilyen mód­szer­rel betö­ré­se­ket. 2020. júli­us 07-én éjsza­ka egy oros­há­zi cég telep­he­lyé­re tör­tek be. Innen egy lemez­ka­zet­tát zsák­má­nyol­tak 300.000 Ft kész­pénz­zel. Júli­us végén egy mező­héki telep­hely­ről közel 1.250.000 Ft érték­ben lop­tak el külön­fé­le szer­szá­mo­kat és mun­ka­esz­kö­zö­ket. Ada­tok merül­tek fel továb­bá arra, hogy az ország külön­bö­ző terü­letein soro­zat jel­leg­gel, hason­ló módon elkö­ve­tett más bűn­cse­lek­mé­nyekkel is össze­füg­gés­be hoz­ha­tó­ak.

A kény­szer­in­téz­ke­dés kez­de­mé­nye­zé­sé­re egy­részt a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye miatt került sor, más­részt, mert alap­pal fel­te­he­tő volt, hogy a gya­nú­sí­tot­tak sza­bad­láb­ra kerü­lé­sük ese­tén a tár­gyi bizo­nyí­tá­si esz­kö­zök meg­sem­mi­sí­té­sé­vel, elrej­té­sé­vel vagy a tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val a bizo­nyí­tá­si eljá­rást veszé­lyez­tet­nék, ille­tő­leg a bűn­is­mét­lés­től is tar­ta­ni lehetett.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja mind­há­rom gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát 1 hónap­ra elrendelte.

Az elfo­gás­ról készí­tett rend­ősé­gi videó- és fény­kép­fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg.

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/maszkkal-takartak-az-arcukat-de-a-rendorok-igy-is