Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Békülni szándékozott, de leütötte volt élettársát

Az Ózdi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 30 éves férfi ellen súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt.  

A férfi 2018. júni­us hónap ele­jén ki akart békül­ni koráb­bi élet­tár­sá­val, ezért fel­ke­res­te őt ózdi laká­sá­ban. A nő azon­ban nem akar­ta hely­re­ál­lí­ta­ni kap­cso­la­tu­kat, távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel a fér­fit, és miköz­ben arra várt, hogy az elhagy­ja a lakást, kiment az erkély­re ciga­ret­táz­ni.  

A férfi az eluta­sí­tás miatt indu­la­tos­sá vált, volt élet­tár­sa után ment és ököl­lel arcon ütöt­te. A nő az ütés­től a föld­re került, és orrcsont-törést szenvedett. 

 Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben  fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény sze­rin­ti bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás kere­té­ben, figye­lem­mel arra, hogy a bűn­cse­lek­mény 3 évi sza­bad­ság­vesz­tés­nél nem súlyo­sab­ban bün­te­ten­dő, az ügy meg­íté­lé­se egy­sze­rű és a vád­lott sza­bad­lá­bon van.