Főoldal » Hírek » Belerúgott a trafik ajtajába, mert sérelmezte az eladó modorát – VIDEÓVAL - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség kisebb kárt okozó ron­gá­lás és garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki azért rúgott bele az üzlet ajta­já­ba, mert az eladó közöl­te vele, hogy drá­gult a szivarka.

A 43 éves férfi 2021 feb­ru­ár­já­ban erő­sen ittas álla­pot­ban érke­zett egy kapos­vá­ri dohány­bolt­ba, ahol szi­var­kát akart vásá­rol­ni. Miu­tán az eladó tájé­koz­tat­ta, hogy az álta­la meg­vá­sá­rol­ni kívánt ter­mék ára emel­ke­dett, a vád­lott – mivel a drá­gu­lást, és az eladó vála­szá­nak stí­lu­sát is kifo­gá­sol­ta – dühé­ben az üzlet­ből való távo­zá­sa során a bejá­ra­ti ajtó alsó üveg­lap­já­ba rúgott, amely ennek követ­kez­té­ben betörött.

A ron­gá­lás­sal a férfi össze­sen 65.000 forint kárt oko­zott, majd távo­zott a hely­szín­ről. A vád­lott kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sát azon­ban töb­ben is ész­lel­ték, és a tanúk­tól kapott sze­mély­le­írás alap­ján a kapos­vá­ri rend­őrök rövid időn belül azo­no­sí­tot­ták és elfog­ták az elkö­ve­tőt, aki a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beismerte.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló kez­de­mé­nye­zés­sel fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szemben.

Az ese­mé­nye­ket a dohány­bolt biz­ton­sá­gi kame­rá­ja rögzítette.