Főoldal » Hírek » Beletörte a kulcsot a migránsokkal teli, lángoló furgon zárjába - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ölés kísér­le­te és ember­csem­pé­szés miatt vádat emelt egy ember­csem­pész bűn­szer­ve­zet­nek dol­go­zó fér­fi­val és élet­tár­sá­val szem­ben. Az elkö­ve­tők az egyik szál­lí­tás során műsza­ki hiba miatt füs­töl­gő fur­gon­juk­kal fél­re­áll­tak, majd az őket iga­zol­ta­tó jár­őrök­nek mind­vé­gig tagad­va, hogy bárki lenne a rak­tér­ben, a férfi a kul­csot szán­dé­ko­san bele­tör­te a zárba és mind­ket­ten közö­nyö­sen néz­ték végig, aho­gyan a rend­őrök a lán­go­ló fur­gon rak­te­ré­ben elbúj­ta­tott mig­rán­so­kat kisza­ba­dí­tot­ták.

A vád­irat sze­rint a 19 éves buda­pes­ti férfi és az élet­tár­sa 2021 feb­ru­ár­já­tól szál­lí­tó­ként vet­tek részt a Szí­ri­á­ból az un. nyugat-balkáni útvo­na­lon keresz­tül Szer­bi­á­ba, majd „sétál­ta­tók” segít­sé­gé­vel Magyar­or­szág­ra érke­ző mene­kül­tek Auszt­ri­á­ba csem­pé­szé­sét végző bűn­szer­ve­zet tevé­keny­sé­gé­ben. A bűnö­zői cso­port egyik szer­ve­ző­je és irá­nyí­tó­ja a férfi egyik gye­rek­ko­ri isme­rő­se volt, aki az uta­sí­tá­sa­it tele­fo­non, közös­sé­gi alkal­ma­zá­so­kon, a sike­res szál­lí­tá­so­kért járó össze­ge­ket pénz­át­uta­lá­si rend­sze­ren keresz­tül küld­te meg a vád­lot­tak­nak. Ez utób­bi fel­té­te­le az volt, hogy a vád­lot­tak a mig­rán­sok beszál­lá­sát és a vég­pont­ra érke­zé­sét vide­ó­val iga­zol­ják. A páros az első hónap­ban négy fuvar során több mint 40 határ­sér­tőt szál­lí­tott le Kőszeg és Moson­ma­gyar­óvár tér­sé­gé­be, ame­lyért közel 1,5 mil­lió forin­tot kap­tak.

2021. már­ci­us 1-jén haj­nal­ban a vád­lot­tak nyolc szír állam­pol­gárt – köz­tük egy gyer­mek­kor­út – vet­tek fel Katy­már kül­te­rü­le­tén a bérelt fur­gon ülé­sek nél­kü­li rak­te­ré­be, majd bezár­va a jármű hátsó ajta­ját, az M9-es autó­pá­lyán Szek­szárd felé indul­tak. Útköz­ben műsza­ki hiba miatt a kis­te­her­au­tó motor­te­ré­ből füst szállt fel, ezért fél­re­áll­tak, ami­kor a Tolna megyei jár­őrök iga­zol­tat­ták őket.

A férfi vád­lott a rend­őrök kér­dé­sé­re több­ször is hatá­ro­zot­tan tagad­ta, hogy lenne bármi a rak­tér­ben, sőt közöl­te, hogy a hátsó ajtók beszo­rul­tak és nem nyit­ha­tók. Ekkor már erő­tel­jes füst áram­lott és lán­gok jelen­tek meg a motor­tér­ben, ezért a rend­őrök fel­szó­lí­tot­ták a rak­tér kul­csá­nak átadá­sá­ra, ő azon­ban egy hatá­ro­zott moz­du­lat­tal bele­tör­te a kul­csot a zárba, szá­mol­va azzal, hogy a rak­tér­ben ragadt embe­rek a tűz­ben éle­tü­ket vesz­tik. A füst idő­köz­ben átter­jedt az utas­tér­re, a jármű eleje lán­golt, bete­rí­tet­te az utas­fül­két, a szél­vé­dő szét­dur­rant. A rak­tér­ből ekkor kia­bá­lás, döröm­bö­lés hal­lat­szott, ezért a jár­őrök meg­pró­bál­ták kézi erő­vel kife­szí­te­ni az ajtót. Mind­két vád­lott szem- és fül­ta­nú­ja volt minden­nek, ennek elle­né­re a sza­lag­kor­lát­nak támasz­kod­va közö­nyö­sen néz­ték végig a küz­del­met, sőt, a férfi vád­lott ezalatt egy kép­üze­ne­tet is kül­dött meg­bí­zó­juk­nak az égő autó­ról.

Az ügyész­ség a fér­fit aljas indok­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel, több sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, emel­lett őt és élet­tár­sát bűn­szer­ve­zet­ben, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Mind­ket­ten letar­tóz­ta­tás­ban vár­ják, hogy ügyük­ben a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék dönt­sön.

A fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készül­tek.