Főoldal » Hírek » Belgiumból hozta a kábítószereket - FOTÓKKAL - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint egy 27 éves nő Bel­gi­um­ban sze­rez­te meg a külön­fé­le kábí­tó­sze­re­ket, ami­ket tele­ko­csi­val utaz­va, poggyá­szá­ba rejt­ve szál­lí­tott Magyar­or­szág­ra érté­ke­sí­tés­re, amely­ben a meg­egye­zé­sük alap­ján három férfi társa segí­tet­te volna.

A vád­bé­li idő­ben élet­vi­tel­sze­rű­en Bel­gi­um­ban dol­go­zó 27 éves nő leg­alább 2019 janu­ár­já­tól kezd­ve, a 2019. ápri­lis 14-én tör­tént elfo­gá­sá­ig, Bel­gi­um­ban rend­sze­re­sen szer­zett meg külön­bö­ző kábí­tó­sze­re­ket – jel­lem­ző­en mari­hu­á­nát, MDMA tar­tal­mú tab­let­tá­kat, illet­ve amfe­ta­mint – majd azo­kat behoz­ta Magyar­or­szág terü­le­té­re, ahol ezután a til­tott sze­re­ket egy megyei tele­pü­lé­sen és annak kör­nyé­kén érté­ke­sí­tet­te. A vád­lott a kábí­tó­sze­rek érté­ke­sí­té­sé­vel kap­cso­la­tos rész­le­te­ket egy üze­net­kül­dő app­li­ká­ci­ón keresz­tül, elő­ze­te­sen egyez­tet­te a vásárlóival.

A vád­lott nő a 2019. ápri­lis 14-ei utol­só szál­lít­mány­hoz már 2019 már­ci­u­sá­tól elkezd­te besze­rez­ni a magyar­or­szá­gi érté­ke­sí­tés­re szánt kábí­tó­sze­re­ket, így csak­nem 1000 db MDMA-tartalmú (exta­sy) tab­let­tát, 0,5 kilo­gramm amfe­ta­mint továb­bá mari­hu­á­nát vala­mint hasis gyantát.

A vád­lott a fenti kábí­tó­sze­rek érke­zé­sé­ről már a haza­u­ta­zá­sát meg­elő­ző­en – az üze­net­kül­dő alkal­ma­zá­son keresz­tül – érte­sí­tet­te az isme­rő­se­it, köz­tük egy 23 és egy 25 éves fér­fit – az ügy­ben szin­tén vád­lot­tak -, a vár­ha­tó érke­zé­sé­ről, illet­ve arról, hogy milyen típu­sú és mennyi­sé­gű kábí­tó­sze­re­ket hoz majd magá­val. Meg­be­szél­ték, hogy a két férfi a VIII. kerü­let, Kele­ti pálya­ud­var­nál lévő par­ko­ló­ban várja majd őt gép­ko­csi­val, hogy így biz­to­sít­sák az álta­la beho­zott kábí­tó­sze­rek biz­ton­sá­gos eljut­ta­tá­sát a megyei tele­pü­lés­re. A nő egy 22 éves férfi tár­sá­val is egyez­te­tett, érte­sí­tet­te a fér­fit arról, hogy  0,5 kilo­gramm amfe­ta­mint szer­zett be Bel­gi­um­ban, egy­út­tal meg­bíz­ta azzal, hogy keres­sen vevő­ket a kábí­tó­szer­re. A férfi vál­lal­ta, hogy vevő­ket sze­rez a kábítószerre.

A vád­lott nő a poggyá­szá­ba rej­tett kábí­tó­sze­rek­kel 2019. ápri­lis 13-án a bel­gi­u­mi Gentből egy tele­ko­csi rend­szer­ben műkö­dő sze­mély­gép­ko­csi­val indult Buda­pest­re. Más­nap, 2019. ápri­lis 14-én a tele­ko­csi Magyar­or­szág­ra ért, majd a Buda­pest XI. kerü­let, Sasa­di úti autó­busz meg­ál­ló­nál a jár­mű­vet és annak uta­sa­it rend­őri intéz­ke­dés alá von­ták. A nyo­mo­zók a vád­lott­nál lévő bőrönd­ből a fent fel­so­rolt kábí­tó­sze­re­ket meg­ta­lál­ták és lefoglalták.

A fent írt bűn­cse­lek­mény miatt indult bün­te­tő­el­já­rás­ban a 27 éves nő bűn­ügyi fel­ügye­let­be került. A vád­lott a kény­szer­in­téz­ke­dés hatá­lya alatt, 2020 decem­be­ré­ben a vád sze­rint több­fé­le kábí­tó­szert, így amfe­ta­mint, metam­fe­ta­mint és mari­hu­á­nát szer­zett meg, amit elfogyasztott.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a nővel szem­ben jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és kábí­tó­szer fogyasz­tá­sa miatt, 3 férfi társa ellen pedig jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tet kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­nek elő­ké­szü­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Törvényszékre.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ítél­je a nőt vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés­re és tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, tár­sa­i­val szem­ben pedig szab­jon ki – vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett – börtönbüntetést.

A lefog­lalt kábí­tó­sze­rek­ről rend­őr­ség készí­tett fotókat.