Főoldal » Hírek » Belvárosi szórakozóhelyen terjesztették a drogot - rendőrségi videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy drog­ter­jesz­tő banda öt tag­já­val szem­ben, akik koka­in­nal és mari­hu­á­ná­val keres­ked­tek Buda­pes­ten oly módon, hogy az érté­ke­sí­tés­re szánt dro­got jel­lem­ző­en az egyi­kük által üze­mel­te­tett VII. kerü­le­ti szó­ra­ko­zó­he­lyen tárol­ták és onnan árulták.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak - négy nigé­ri­ai, vala­mint egy magyar-horvát állam­pol­gár­sá­gú férfi - leg­ké­sőbb 2020 júni­u­sá­tól kezd­ve, egy­más tevé­keny­sé­gé­ről tudva és egy­más­sal együtt­mű­köd­ve érté­ke­sí­tet­tek kábí­tó­szert - koka­int és mari­hu­á­nát - Buda­pes­ten. A vád­lot­tak a beszer­zett kábí­tó­szert az egyik nigé­ri­ai férfi által üze­mel­te­tett, VII. kerü­le­ti szó­ra­ko­zó­hely alag­so­rá­ban, vala­mint egy annak köze­lé­ben lévő, két vádlott-társa által bérelt lakás­ban tárolták.

A bárt üze­mel­te­tő vád­lott a vevő­ket mobil­te­le­fo­nos alkal­ma­zá­son tör­té­nő elő­ze­tes egyez­te­tést köve­tő­en, a szó­ra­ko­zó­he­lyen szol­gál­ta ki, ha pedig ott éppen nem állt ren­del­ke­zés­re olyan mennyi­sé­gű drog, mint amennyit a vevő vásá­rol­ni kívánt, úgy a vádlott-társai biz­to­sí­tot­ták a hiány­zó mennyi­sé­get a ren­del­ke­zé­sük­re álló forrásokból.

A vád­lot­tak ugyan­is a közös üzlet mel­lett, vala­mennyi­en önál­ló­an is érté­ke­sí­tet­tek kábí­tó­szert, vagy a bár­ban, vagy az ahhoz köze­li lakás­ban, illet­ve bel­vá­ro­si kerületekben.

A nyo­mo­zók össze­han­golt akció kere­té­ben mind az öt fér­fit 2020. szep­tem­ber 15-én fog­ták el, amely­nek során tőlük - a szó­ra­ko­zó­he­lyen, illet­ve tar­tóz­ko­dá­si helyü­kön - össze­sen mint­egy 100 gramm koka­int, több mint 2 kilo­gramm mari­hu­á­nát, továb­bá több mil­lió forint­nak meg­fe­le­lő össze­gű kész­pénzt fog­lal­tak le. Az egyik nigé­ri­ai vád­lott a rend­őrök érke­zé­se­kor éppen 30 gramm koka­int pró­bált a WC-n lehúz­va meg­sem­mi­sí­te­ni, a rend­őrök azon­ban ezt megakadályozták.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az öt fér­fit - közü­lük ket­tőt jelen­tős mennyi­ség­re elkö­ve­tett - kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ja, és velük szem­ben fegyház-, illet­ve bör­tön­bün­te­tést, a kül­föl­di vád­lot­tak ese­té­ben pedig Magyar­or­szág­ról tör­té­nő kiuta­sí­tást is indít­vá­nyoz a vádiratban.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság elfo­gás­ról kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye, vide­ó­val, az aláb­bi lin­ken elérhető:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/ratortek-az-ajtot-a-dilerekre