Főoldal » Archív » Belvárosi tüntetéseket érintő ügyekben emelt vádat a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség

A kerü­le­ti ügyész­ség egy férfi és egy nő ellen emelt vádat garáz­da­ság és ron­gá­lás miatt egy 2017. és egy 2018. évi cse­lek­mény kap­csán.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség két – egy­más­tól füg­get­len – ügy­ben emelt vádat a bel­vá­ro­si tün­te­té­se­ken részt vevő sze­mé­lyek, egy 37 éves nő és egy 38 éves férfi ellen.

Az egyik vád­irat sze­rint a nő 2017. ápri­lis 12-én, az esti órák­ban, az V. kerü­let, Kos­suth téren tar­tott demonst­rá­ci­ón vett részt, amely során az Ország­ház­zal szem­ben talál­ha­tó ország­zász­ló rúd­ját fes­ték­kel beszennyez­te, vala­mint azon filc­tol­lal fel­ira­to­kat helye­zett el, ezzel 50 ezer forin­tot el nem érő kárt oko­zott.

A másik vád­irat sze­rint a férfi 2018. decem­ber 13-án a haj­na­li órák­ban, az V. kerü­let, Sza­bad­ság téren tar­tóz­ko­dott, ami­kor a rend­őr­ség meg­kezd­te a tér kiürí­té­sét. Az ittas álla­pot­ban lévő ter­helt a tér és az Októ­ber 6. utca sar­kán talál­ha­tó virág­lá­dá­kat – han­go­san trá­gár­kod­va – fel­bo­rí­tot­ta és meg­ron­gál­ta, majd a Sza­bad­ság téren lévő kará­csony­fa égő­so­rát letép­te. A férfi által oko­zott kár az 50 ezer forin­tot nem érte el.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a nő ellen fal­fir­ka elhe­lye­zé­sé­vel elkö­ve­tett ron­gá­lás vét­sé­ge, a férfi – mint több­szö­rös vissza­eső ellen – garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­sá­gon.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a nővel szem­ben a tár­gya­lást mel­lőz­ve hoz­zon bün­te­tő­vég­zést.