Főoldal » Az ügyészségről » Jogi egypercesek » Bemutatkozik a "kiegészítő pótmagánvád"
Az Ország­gyű­lés dön­té­se sze­rint a Bün­te­tő­el­já­rá­si Tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott, a köz­ha­ta­lom gya­kor­lá­sá­val és a köz­va­gyon keze­lé­sé­vel kap­cso­la­tos kiemelt bűn­cse­lek­mé­nyek ese­té­ben, ha a nyo­mo­zó ható­ság vagy az ügyész­ség a fel­je­len­tést eluta­sít­ja, vagy az eljá­rást meg­szün­te­ti, akkor felül­bí­rá­la­ti indít­vány útján a bíró­ság­hoz lehet for­dul­ni a nyo­mo­zás elren­de­lé­se, foly­ta­tá­sa iránt - ha a nyo­mo­zó ható­ság, ügyész­ség a felül­bí­rá­la­ti indít­vány­nak nem ad helyt. 
 
Az új jog­in­téz­ményt dr. Polt Péter leg­főbb ügyész segít­sé­gé­vel mutat­juk be.
 
Rész­le­tes tájé­koz­ta­tót a https://ugyeszseg.hu/anonimizalt-hatarozatok/ olda­lon talál.