Főoldal » Hírek » Bemutatkozik az OKRI új igazgatója
Az Orszá­gos Kri­mi­no­ló­gi­ai Inté­zet igaz­ga­tói tiszt­sé­gét tavaly nyár­tól Prof. Dr. Bara­bás Tünde főta­ná­csos tölti be.
 
Inter­júnk­ban az igaz­ga­tó az OKRI sze­re­pé­ről és fel­ada­ta­i­ról, műkö­dé­sé­nek ter­ve­zett irá­nyá­ról, vala­mint a nem­zet­kö­zi tudo­má­nyos együtt­mű­kö­dé­sek fon­tos­sá­gá­ról beszél.