Főoldal » Hírek » Beszántással okozott kárt rokonának egy férfi

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség kisebb kárt okozó ron­gá­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal az 58 éves fér­fi­val szem­ben, aki a roko­na által meg­mű­velt mező­gaz­da­sá­gi föld­te­rü­let­ben tett kárt úgy, hogy a föl­de­ket beszántotta.

A mező­gaz­da­sá­gi vál­lal­ko­zó fér­fi­nak rég­óta állt fenn bir­tok­vi­tá­ja uno­ka­öccsé­vel, aki több olyan föld­te­rü­le­ten is gaz­dál­ko­dott, amit a vád­lott magá­nak köve­telt. Az egyik ilyen terü­le­ten a vád­lott még 2017-ben kiszán­tot­ta a vetést, mely miatt a sér­tett jegy­zői bir­tok­vé­de­lem­ben részesült.

A vád­lot­tat 2018-ban azon­ban ez sem tar­tot­ta vissza attól, hogy uno­ka­öccsé­nek a rep­cé­vel beve­tett két, össze­sen 4 hek­tár terü­le­tű és több száz­ezer forin­tért meg­mun­kált föld­jé­ről mun­ka­gé­pe­i­vel kiszánt­sa a növé­nye­ket annak elle­né­re, hogy azok lát­ha­tó­an sar­ja­dás­nak indultak.

A sér­tett ezután a rend­őr­ség­hez for­dult. A bün­te­tő­el­já­rás­ban már meg­tör­tént a férfi gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sa ami­kor a 2019-es gaz­da­sá­gi évben ismé­tel­ten meg­ron­gál­ta uno­ka­öccse friss árpa­ve­té­sét. A vád­lott a roko­ná­nak két év alatt több mint 600.000 forint kárt okozott.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, és az oko­zott kár meg­té­rí­té­sé­re tett indítványt.