Főoldal » Hírek » Betárazott fegyverrel fenyegette meg édesanyját - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség ember­ölés elő­ké­szü­le­te miatt emelt vádat egy 38 éves férfi ellen, aki betá­ra­zott fegy­ver­rel fenye­get­te meg édes­any­ját.

A vád sze­rint 2021 októ­be­ré­ben a 38 éves férfi ittas álla­po­ta miatt össze­szó­lal­ko­zott csa­lád­tag­ja­i­val, mely­nek során enge­déllyel tar­tott söré­tes vadász­lő­fegy­ve­rét elő­vet­te, miköz­ben halá­lo­san meg­fe­nye­get­te édes­any­ját. A fegy­vert éles lőszer­rel töl­töt­te meg, azon­ban mielőtt azt kibiz­to­sí­tot­ta és elsü­töt­te volna, any­já­nak és élet­tár­sá­nak sike­rült tőle elven­nie.

Az ese­tet köve­tő­en a férfi fegy­ver­tar­tá­si enge­dé­lyét a rend­őr­ség vissza­von­ta.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben ember­ölés bűn­tet­té­nek elő­ké­szü­le­te miatt emelt vádat, mely­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra és a pró­ba­idő tar­ta­má­ra párt­fo­gó fel­ügye­let elren­de­lé­sé­re, vala­mint arra tett indít­ványt, hogy a Tör­vény­szék a fegy­vert és a lősze­re­ket koboz­za el, emel­lett a közel 260.000 forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re is köte­lez­ze a vád­lot­tat.