Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Beteg szomszédját rabolta ki a férfi – fotókkal - a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki egy Ceg­léd­hez köze­li tele­pü­lé­sen idős és beteg szom­széd­ját rabol­ta ki.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő és a sér­tett egy tel­ken, de külön épü­le­tek­ben lakott. Az elkö­ve­tő így ismer­te a hat­va­nas évei vége felé járó sér­tet­tet és tudta róla, hogy járó­ke­ret­tel köz­le­ke­dik. A férfi azt is tudta, hogy a sér­tett éjsza­ka kabát­já­ban alszik, amely­nek zse­bé­ben tart­ja nyugdíját.

A vád­lott 2022. decem­ber 9-én, éjsza­ka elő­ször kikap­csol­ta az ára­mot a sér­tett lak­ré­szé­ben, majd bement. Ezután a zajra fel­ri­a­dó, de még ágyá­ban fekvő sér­tett fejé­re húzta a taka­rót, hogy ne ismer­je meg. Az áldo­zat pró­bált véde­kez­ni, de az elkö­ve­tő a taka­rót rászo­rí­tot­ta a fejé­re, miköz­ben benyúlt a kabát­ja zse­bé­be és onnan kivett száz­ezer forin­tot. A pénz­zel a táma­dó kime­ne­kült a szo­bá­ból, majd előbb saját laká­sá­ban, később az udva­ron talál­ha­tó szá­rí­tó­gép­ben rej­tet­te azt el.

A nyo­mo­zás során a pénzt a szá­rí­tó­gép­ben meg­ta­lál­ták és a sér­tett­nek visszaadták.

Az ügy­ben a Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség a férfi ellen a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat. 

A képek az elra­bolt pénz meg­ta­lá­lá­sá­val kapcsolatosak.