Főoldal » Hírek » Beteg vert át beteget a művese állomáson - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Gyön­gyö­si Járá­si Ügyész­ség kisebb kárt okozó csa­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy vese­be­teg fér­fi­val és az élet­tár­sá­val szem­ben, akik a vád sze­rint egy vese­át­ül­te­tés­re váró, kiszol­gál­ta­tott bete­get tévesz­tet­tek meg csa­lárd módon.

A vád sze­rint az első rendű vád­lott heti rend­sze­res­ség­gel műve­se keze­lés­re szo­rult. A tava­lyi évben elha­tá­roz­ta, hogy a keze­lé­sek során meg­pró­bál alkal­mi beteg­tár­sai bizal­má­ba fér­kőz­ni azért, hogy sze­mé­lyes ada­ta­i­kat meg­sze­rez­ve pénzt csal­jon ki tőlük. A ter­ve­zett bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­hez segít­sé­gül hívta bün­te­tett elő­éle­tű élet­tár­sát is.

2020 tava­szán a férfi a Hat­va­ni Dia­lí­zis Köz­pont­ban egy nyug­dí­jas korú, vese­át­ül­te­tés­re váró nő bizal­má­ba fér­kő­zött, akit rövid­del később tele­fo­non fel­hí­vott a laká­sán, és a fér­jé­nek orvos­ként bemu­tat­koz­va fel­aján­lot­ta, hogy pén­zért vese­do­nort tud sze­rez­ni a beteg­sé­ge foly­tán kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben lévő asszony­nak. Az álta­la elmon­dot­ta­kat azzal tette hite­les­sé, hogy a férj­jel olyan bizal­mas orvo­si ada­to­kat közölt, melye­ket való­já­ban beteg­tár­sá­tól tudott meg a beszél­ge­té­se­ik során. A vád­lott a sike­res meg­té­vesz­tést köve­tő­en fel­szó­lí­tot­ta őket, hogy még aznap utal­ja­nak át egy álta­la meg­adott szám­lá­ra 255.000 forin­tot, külön­ben nem kerül sor a transz­plan­tá­ci­ó­ra. Ennek a fel­hí­vás­nak a házas­pár ele­get tett. A vád­lot­tak erre vér­sze­met kap­tak, és továb­bi nagyobb össze­get köve­tel­tek a sér­tet­tek­től, akik ezt már gya­nús­nak talál­ták és fize­tés helyett fel­je­len­tést tet­tek a rend­őr­sé­gen.

Nem vol­tak ered­mé­nye­sek azok az egy­ide­jű továb­bi pró­bál­ko­zá­sok sem, melyek során a vád­lot­tak más dia­lí­zis keze­lés­re szo­ru­ló bete­ge­ket is meg­pró­bál­tak hason­ló ürüggyel és azo­nos mód­szer­rel meg­té­vesz­te­ni.

Az Gyön­gyö­si Járá­si Ügyész­ség a vád­ira­tá­ban a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben pénz­bün­te­tés, míg élet­tár­sá­val szem­ben – elő­éle­té­re is tekin­tet­tel – vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, emel­lett indít­vá­nyoz­ta azt is, hogy a bíró­ság térít­tes­se meg velük a sér­tet­tek­nek oko­zott kárt.