Főoldal » Hírek » Beton talapzatot tett a sínekre a 17 éves fiatal - FOTÓKKAL

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett miatt emelt vádat azzal a 17 éves fia­tal­lal szem­ben, aki aka­dály léte­sí­té­sé­vel veszé­lyez­tet­te a vas­úti köz­le­ke­dést Bala­ton­feny­ves közelében.

A vád­lott 2020 már­ci­u­sá­ban, a kora dél­utá­ni órá­ban, a Balatonfenyves-Somogyszentpál között kiépí­tett kes­keny nyom­tá­vú vas­út­vo­nal mel­lett sétált bará­ta­i­val, ami­kor meg­lá­tott egy beton vas­úti talap­za­tot, amit „vicc­ből” kereszt­be a vas­úti pályá­ra rakott.

Nem sok­kal később a vona­lon Bala­ton­feny­ves irá­nyá­ból meg­je­lent egy sze­rel­vény, mely­nek veze­tő­je ugyan kb. 150 m távol­ság­ból ész­lel­te a vonat kisik­la­tá­sá­ra alkal­mas aka­dályt, azon­ban a sze­rel­vényt már nem tudta meg­ál­lí­ta­ni, és a beton talap­za­tot mint­egy 40 méte­res sza­ka­szon maga előtt tolva tudott csak lefékezni.

A sze­ren­csés kime­ne­te­lű bal­eset­ben senki nem sérült meg, illet­ve a moz­dony­ban és a pálya­test­ben sem kelet­ke­zett kár, így a sze­rel­vény meg­ál­lí­tá­sa után a moz­dony­ve­ze­tő érte­sí­te­ni tudta a rend­őrö­ket, akik a közel­ben intéz­ke­dés alá von­ták a vádlottat.

Az ügyész­ség a fia­tal­ko­rú, a nyo­mo­zás során a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben pró­bá­ra bocsá­tás alkal­ma­zá­sá­ra és párt­fo­gó fel­ügye­let elren­de­lé­sé­re tett indítványt.