Főoldal » Hírek » Betondarabokat hordott az úttestre - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki tavaly nyá­ron két megye­be­li kis­te­le­pü­lés közöt­ti köz­úton emelt beton­aka­dállyal veszé­lyez­tet­te a köz­le­ke­dők biztonságát.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. júni­us 11-én, a dél­utá­ni órák­ban, ittas álla­pot­ban három beton­da­ra­bot hor­dott az úttest­re, melye­ket az út men­tén, a fák tövé­ben talált. A kis­te­her­au­tó­val és ahhoz csa­tolt pót­ko­csi­val ezután ott hala­dó sér­tett nem tudta kike­rül­ni a sáv­já­ban elhe­lye­zett aka­dá­lyo­kat, és a fur­gon­ja bal első kere­ké­vel áthaj­tott azo­kon, ami miatt a jármű gumi­ab­ron­csa és acél­fel­ni­je is megrongálódott.

A férfi az úttest­re tett aka­dá­lyok­kal veszé­lyez­tet­te az ott köz­le­ke­dők, vala­mint a sér­tett éle­tét, testi épsé­gét. Az eset követ­kez­té­ben a jár­mű­ben 55.000 Ft-os kár keletkezett.

A vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség külö­nös vissza­eső­ként elkö­ve­tett köz­úti köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett, vala­mint ron­gá­lás vét­sé­ge elkö­ve­té­sé­vel vádolja.

Az ügyész­ség mér­té­kes indít­vá­nyá­ban 1 év 2 hónap bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­ira­tá­ban arra az eset­re, ha a ter­helt az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűnös­sé­gét beis­me­ri és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogáról.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.