Főoldal » Hírek » Betörés a vendéglőbe - Videóval - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint a román állam­pol­gár­sá­gú férfi fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt tört be a ven­dég­lő­be és lopott sze­szes­italt 54.557 forint értékben.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­nak tény­ál­lá­sa sze­rint a fér­fit 2019 nya­rán ítél­ték bün­te­tő­el­já­rást ered­mé­nye­ző hamis vád bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt fel­füg­gesz­tett szabadságvesztésre.

Ennek hatá­lya alatt tavaly kará­csony­kor egy abla­kot benyo­mott és betört egy étte­rem­be, ahol egy újabb ajtó tok­ját kitör­te, egy másik üve­gét betör­te, majd a kame­rát a helyé­ről letörte.

54.557 forint érték­ben vitt magá­val dobo­zos sörö­ket, pezs­gő­ket, boro­kat, likő­rö­ket, whis­ky­ket. A ron­gá­lás­sal 109.890 forint kárt okozott.

Az ügyész­ség a fér­fit minő­sí­tett lopás­sal vádol­ja, vele szem­ben a vád­irat­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re és vagyon­el­kob­zás­ra is indít­ványt tett.

A nyo­mo­zást a vád­lot­tal szem­ben a Csor­nai Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai foly­tat­ták le, érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fog hozni az ügyben.

Az elkö­ve­tés­ről készült videó az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: