Főoldal » Archív » Betörés élő adásban – vádemelés - VIDEÓVAL

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy buda­pes­ti férfi ellen, aki 2017 tava­szán isme­ret­len tár­sá­val betört két pécsi lakás­ba, azon­ban az egyik­ben műkö­dő biz­ton­sá­gi kame­ra rög­zí­tet­te a bűncselekményt. 

A vád­lott és társa 2017 ápri­li­sá­ban azért uta­zott Buda­pest­ről Pécs­re, hogy itt laká­sok­ba tör­je­nek be. Pécsett, egy tár­sas­há­zi lakást tör­ték fel elő­ször, innen fény­ké­pe­ző­gé­pe­ket és egyéb műsza­ki cik­ke­ket lop­tak el. Ezt köve­tő­en betör­tek a szom­széd lakás­ba is, ahon­nan érté­kes kar­órát, éksze­re­ket vit­tek magukkal.

A betö­rést ugyan­ak­kor érzé­kel­te az első lakás­ban műkö­dő biz­ton­sá­gi rend­szer, amely érte­sí­tést kül­dött a tulaj­do­nos­nak, aki így a mun­ka­he­lyi szá­mí­tó­gé­pén nézte végig, ahogy a két férfi a laká­sát átku­tat­ja. A sér­tett érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, akik éppen akkor értek a tár­sas­ház­hoz, ami­kor a vád­lott és társa a házat elhagyta.

A rend­őrök a vád­lot­tat a hely­szí­nen elfog­ták, a társa azon­ban elmenekült.

A vád­lott cse­lek­mé­nye lopás bűn­tet­té­nek minő­sül, amely­nek bün­te­té­si téte­le egy­től öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés. A lopás mel­lett azon­ban közokirat-hamisítás miatt is felel­nie kell a buda­pes­ti fér­fi­nak, mert az intéz­ke­dő rend­őrök­nek egy hamis szlo­vák jogo­sít­vánnyal iga­zol­ta magát.

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.