Főoldal » Archív » Betörésekből, orvvadászatból szerzett pénzt a megvádolt a férfi

A Veszp­ré­mi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség lopás, lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élés, vala­mint orv­va­dá­szat bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 43 éves veszp­ré­mi fér­fi­val szem­ben, aki 2015 és 2017 között lopás­ból, vala­mint orv­va­dá­szat­ból tett szert rend­sze­res jövedelemre. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2015 ápri­li­sá­ban a porva-pálihálási vadász­ház­nál par­ko­ló kül­föl­di gép­ko­csi­kat tört fel, és a jár­mű­vek­ből – egye­bek mel­lett – fegy­ver­tás­kát, lősze­re­ket, kést, vala­mint az egyik jármű pony­vá­ja alól 70 000 forin­tos gumi­csiz­mát lopott. A férfi egy hónap múlva már egy veszp­ré­mi cég telep­he­lyé­re tört be, ahon­nan a több mint 1 mil­lió forint érté­kű kész­pénzt tar­tal­ma­zó bútor­szé­fet vitte el. 2016 augusz­tu­sá­ban egy veszp­ré­mi csa­lá­di ház­ból por­ce­lá­no­kat, éksze­re­ket, kar­órá­kat és kész­pénzt tulaj­do­ní­tott el, mint­egy 3,9 mil­lió forint kárt okoz­va a sér­tet­tek­nek, majd ősszel, több ízben Gán­ton köve­tett el bűn­cse­lek­mé­nye­ket, ami­kor egy gép­ko­csi­ból táv­csö­vet, a helyi vadász­tár­sa­ság telep­he­lyé­ről szer­szá­mo­kat, majd egy, a vadász­ház­nál par­ko­ló kis­te­her­au­tó­ról kere­ke­ket lopott. A vád­lott 2016 decem­be­ré­ben Paloz­nak­ról egy jármű len­gés­csil­la­pí­tó­ját, 2017 feb­ru­ár­já­ban pedig egy veszp­ré­mi cég telep­he­lyé­nek infra­ka­me­rá­ját vitte el.

Az elkö­ve­tő – az ügy­ben szin­tén vád­lott­ként sze­rep­lő tár­sá­val együtt – 2016 őszé­től rend­sze­re­sen kijárt a Haj­más­kér köze­lé­ben lévő erdős terü­let­re, ahol 2017. feb­ru­ár végé­ig leg­ke­ve­sebb 13 vadat ejtet­tek el úgy, hogy a vadá­szat­ra jogo­sult­sá­guk nem volt, és ahhoz a veszp­ré­mi férfi enge­dély nél­kül tar­tott lőfegy­vert hasz­nált. 2017 feb­ru­ár­já­ban a rend­őrök a vád­lot­tól olyan golyós vadász­pus­kát fog­lal­tak le, ame­lyet még 2013-ban Olaszfalu-Alsóperénél, egy gép­ko­csit fel­tör­ve tulaj­do­ní­tot­tak el, s melyet az elkö­ve­tő később isme­ret­len sze­mély­től meg­szer­zett. A két vád­lott az elej­tett vada­kat kizsi­ge­rel­te, majd az érté­ke­sebb húst eltu­laj­do­ní­tot­ta és eladta.