Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Betöréses lopások Budapesten - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye - fotókkal és rendőrségi videóval

A Buda­pes­ti XVIII. és XIX. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy több­szö­rö­sen bün­te­tett 50 éves fér­fi­val szem­ben, aki  2021 nya­rán egy XVIII. kerü­le­ti házba tört be, ahon­nan éksze­re­ket, bizsu­kat, ara­nyo­zott evőeszköz-készletet lopott, majd pár hónap­pal később egy kőbá­nyai ingat­lan­ból tulaj­do­ní­tott el értékeket.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. júli­us 14-éről 15-ére vir­ra­dó­an, egy XVIII. kerü­le­ti ingat­lan­hoz ment azért, hogy a lakók távol­lé­tét kihasz­nál­va, oda betör­jön és érté­ke­ket tulaj­do­nít­son el. A vád­lott a szom­szé­dos telek irá­nyá­ból köze­lí­tet­te meg az ingat­lant, majd a tel­ke­ket elvá­lasz­tó drót­ke­rí­tést leta­pos­ta, ezután a ház egyik abla­kán lévő szú­nyog­há­lót leemel­te, a bukó­ra nyit­va hagyott abla­kot pedig benyom­ta. A házba bejut­va a férfi arany, ezüst és bizsu éksze­re­ket, ara­nyo­zott evőeszköz-készletet, vala­mint pálin­kát tulaj­do­ní­tott el, össze­sen mint­egy 150.000 Ft értékben.

A vád­lott pár hónap­pal később, 2021. decem­ber 13-án este egy X. kerü­le­ti tár­sas­há­zat sze­melt ki, amely­nek kerí­té­sét meg­bon­tot­ta, majd az egyik föld­szin­ti lakás terasz­aj­ta­ját befe­szí­tet­te. A lakás­ba bejut­va, onnan 270.000 Ft kész­pénzt, mobil­te­le­font, ezüst éksze­re­ket, vala­mint egyéb érté­ke­ket, pél­dá­ul elekt­ro­ni­kai esz­kö­zö­ket lopott, vala­mint a lakás­hoz tar­to­zó kul­cso­kat is magá­val vitte. A férfi a meg­szer­zett kul­csok­kal más­nap vissza­ment az ingat­lan­ba és onnan továb­bi érté­ke­ket tulaj­do­ní­tott el. A lopás­sal a vád­lott össze­sen, csak­nem 900.000 Ft kárt okozott.

A Buda­pes­ti XVIII. és XIX. Kerü­le­ti Ügyész­ség az 50 éves fér­fit, mint több­szö­rös vissza­esőt, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopá­sok bűn­tet­té­vel, illet­ve vét­sé­gé­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­irat­ban. A vád­lott bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt áll.

A fotó­kat a rend­őr­ség készí­tet­te szem­lé­je során.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság elfo­gás­ról kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye, vide­ó­val, az aláb­bi lin­ken elérhető:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/a-budapesti-rendorok-elfogtak-a-betoreses-lopasok