Főoldal » Hírek » Bíróság elé állította az ügyészség az Európa-bajnokság rendbontóit – VIDEÓVAL - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség egy iraki nőt és egy német fér­fit állí­tott bíró­ság elé rend­bon­tás miatt, a vád­lot­ta­kat a bíró­ság 100-100 ezer forint pénz­bün­te­tés­re ítél­te és 1-1 évre eltil­tot­ta sport­ren­dez­vé­nyek látogatásától.

A meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás sze­rint egy 34 éves iraki nő a 2021. júni­us 23-án, Buda­pes­ten meg­ren­de­zett Franciaország-Portugália mér­kő­zé­sen, a meccs lefú­já­sa után fel­állt a pályát és a néző­te­ret elvá­lasz­tó kor­lát­ra, majd a biz­ton­sá­gi őr jel­zé­se elle­né­re beug­rott a pályá­ra, ahon­nan az őrök kikísérték.

Ugyan­en­nek a mér­kő­zés­nek a végén egy német férfi átlé­pett a kor­lá­ton és besza­ladt a por­tu­gál csa­pat­hoz, ebben egy önkén­tes meg­pró­bál­ta meg­aka­dá­lyoz­ni, azon­ban nem járt ered­ménnyel. A fér­fit végül a csa­pat mel­lől kísér­ték le a pályá­ról a biz­ton­sá­gi szol­gá­lat munkatársai.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség rend­bon­tás vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta mind­két ter­hel­tet, a vádat a Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség erre sza­ko­sí­tott cso­port­ja kép­vi­sel­te. A bíró­ság a vádak­kal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki a nőt és a fér­fit, és mind­ket­tő­jü­ket 100-100 ezer forint pénz­bün­te­tés­re ítél­te és 1-1 évre eltil­tot­ta a fut­ball­szö­vet­sé­gek által ren­de­zett sport­ren­dez­vé­nyek látogatásától.

Az íté­let mind­két ter­helt eset­ben jogerős.