Főoldal » Hírek » Bíróság elé állították a kedden őrizetbe vett embercsempészt- a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sár­vá­ri Járá­si Ügyész­ség ma bíró­ság elé állí­tot­ta azt a bosznia-hercegovinai fér­fit, akit ked­den tet­ten értek Vámos­csa­lád köze­lé­ben, amint öt szír állam­pol­gár­sá­gú sze­mélyt szál­lí­tott át Magyar­or­szá­gon, abból a cél­ból, hogy jog­el­le­ne­sen lép­jék át a magyar-osztrák állam­ha­tárt.

A vád sze­rint a vád­lott 2021. janu­ár 12-én uta­zott be Magyar­or­szág­ra Szer­bia felől. A meg­bí­zó­ja uta­sí­tá­sá­nak meg­fe­le­lő­en egy ben­zin­kú­ton talál­ko­zott a kap­cso­lat­tar­tó­já­val, aki a későb­bi­ek­ben egy tele­fo­nos alkal­ma­zá­son keresz­tül küld­te el neki annak a hely­nek a koor­di­ná­tá­it, ahol az öt férfi várt rá.

A szír fér­fi­ak koráb­ban isme­ret­len sze­mé­lyek segít­sé­gé­vel, a határ­át­ke­lő állo­má­so­kat kike­rül­ve, sze­mé­lyes okmá­nyok nél­kül jutot­tak be Magyar­or­szág­ra.

A vád­lott két fér­fit az utas­tér­ben, három fér­fit pedig a cso­mag­tar­tó­ban rej­tett el. A meg­ál­la­po­dás sze­rint a vád­lott akkor kapta volna meg a fizet­sé­get, ha eljut­tat­ja a szí­re­ket úti cél­ju­kig Német­or­szág­ba.

A rend­őr­ség köz­úti ellen­őr­zés alá vonta a vád­lot­tat Vámos­csa­lád köze­lé­ben, az M86-os autó­úton, és meg­ta­lál­ta a gép­ko­csi­ban rej­tőz­kö­dő kül­föl­di­e­ket.

A köz­le­mény kap­csán köz­zé­tett – az elfo­gást köve­tő rend­őr­sé­gi szem­lén készült - fotók meg­te­kint­he­tők Magyar­or­szág Ügyész­sé­gé­nek hon­lap­ján.

A Sár­vá­ri Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en vagyo­ni haszon­szer­zés végett, az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több ember­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek a vád­lot­tat, akit két év hat hónap év vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítélt, és öt évre kiuta­sí­tott az ország terü­le­té­ről.

Az íté­let jog­erős.