Főoldal » Archív » Bíróság elé állították a tapétavágó szikével fenyegetőző vádlottat

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a negy­ven­hat éves, több­szö­rö­sen bün­te­tett fér­fit, akit itta­san fenye­ge­tő­zött egy tapé­ta­vá­gó szi­ké­vel.

A vád sze­rint a vád­lott 2019 novem­be­ré­ben barát­nő­jé­vel gya­lo­golt Kapos­vá­rott haza­fe­lé, ami­kor egy piac kör­nyé­kén fél­té­keny­sé­ge miatt vesze­ked­ni kez­dett a nővel. Egy arra járó férfi látva a nő sírá­sát meg­kér­dez­te, tud-e vala­mi­ben segí­te­ni, ami­től az ittas vád­lott indu­lat­ba jött, a nad­rág­já­ból elő­vett egy tapé­ta­vá­gó szi­két, a pen­gé­jét 6-8 cen­ti­mé­ter­re kitol­ta, majd azzal hado­nász­va fenye­get­ni kezd­te a fér­fit.

A nő segít­sé­gé­re siető férfi fel­tar­tott kéz­zel jelez­te, nem akar konf­lik­tust a vád­lot­tal, azon­ban – ami­kor annak figyel­me egy pil­la­nat­ra kiha­gyott – a kabát­já­nál fogva a föld­re rán­tot­ta a dühön­gő elkö­ve­tőt, aki­nek a kezé­ből kiesett a szike is. A férfi ekkor közöl­te, elen­ge­di, ha lehig­gad és a föl­dön hagy­ja a szi­két, de a vád­lott amint lehe­tett azt ismét magá­hoz vette, majd foly­tat­ta a fenye­ge­tő­zést.

A vád­lot­tat végül a barát­nő­je és másik közel­ben lakó nő haza­te­rel­te, míg a meg­fe­nye­ge­tett férfi kihív­ta a rend­őrö­ket, akik a vád­lot­tat ott­ho­ná­ban elfog­ták és a fenye­ge­tő­zés­hez hasz­nált szi­két lefog­lal­ták.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság a 2019. novem­ber 26-án meg­tar­tott tár­gya­lá­son az ügyé­szi vád­dal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek a több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tat, akit 1 év 8 hónap bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re és 2 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélt, míg az elkö­ve­tés­hez hasz­nált szi­két elko­boz­ta. Az íté­le­tet az ügyész­ség tudo­má­sul vette.