Főoldal » Archív » Bíróság elé állították az idős hölgyet ellökő kiskunhalasi férfit

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség 2018. novem­ber 9-én könnyű testi sér­tés bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tott egy 25 éves kis­kun­ha­la­si fér­fit, aki 2018. októ­ber 27-én Kis­kun­ha­la­son ittas álla­pot­ban min­den ok nél­kül ellö­kött egy idős höl­gyet, aki emi­att 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­lott 2018. októ­ber 27-én reg­gel Kis­kun­ha­la­son a város­köz­pont irá­nyá­ba gya­lo­golt a jár­dán, ami­kor szem­be talál­ko­zott egy idős hölggyel. A 67 éves sér­tett a kora és egész­sé­gi álla­po­ta miatt a kerék­pár­já­ra támasz­kod­va szin­tén gya­log közlekedett.

A vád­lott ittas volt, magá­ban beszélt és a kezé­vel hado­ná­szott, majd a sér­tett mellé érve felé for­dult és min­den ok nél­kül szán­dé­ko­san két kéz­zel a felső tes­tét nagy erő­vel meg­lök­te. A lökés­től a sér­tett a kerék­pár­já­val együtt az úttest­re zuhant és a fején, vala­mint a bal tenye­rén nyolc napon belül gyó­gyu­ló vérző sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­lott ezután elsi­e­tett a hely­szín­ről, de a szem­ta­núk útmu­ta­tá­sa alap­ján a kiér­ke­ző rend­őr­jár­őrök a gya­nú­sí­tot­tat a közel­ben elfog­ták és őri­zet­be vet­ték, majd a bíró­ság  elren­del­te a letar­tóz­ta­tá­sát. A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­ményt beis­me­rő vád­lot­tat könnyű testi sér­tés bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban 2018. novem­ber 9-én bíró­ság elé állította.

A Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság a tár­gya­lá­son a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki könnyű testi sér­tés bűn­tet­té­ben és 2 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 5 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te. Az íté­let jog­erős, elle­ne senki sem fellebbezett.