Főoldal » Archív » Bíróság elé állítva a plébános támadója

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség  az elkö­ve­tést köve­tő negye­dik napon zsa­ro­lás bűn­tet­te és aljas indok­ból elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se bűn­tet­te miatt bíró­ság elé állí­tot­ta azt a fér­fit, aki egy komárom-esztergom megyei, duna-menti tele­pü­lé­sen több­ször meg­fe­nye­get­te a  plé­bá­nos sér­tet­tet, aki ennek hatá­sá­ra a nála lévő pénzt át is adta,  majd  a vád­lott továb­bi pénz­szer­zés végett a sér­tet­tet meg­kö­tö­zés­sel is fenye­get­te, a tőle mene­kü­lő sér­tet­tel dula­ko­dott, a plé­bá­nia udva­rán az épü­let falá­nak nyom­ta, ezzel neki hor­zso­lá­sos sérü­lé­se­ket oko­zott az arcán és a kezén. 

A vád­lott 2019. május 18. nap­ján 11 óra 30 perc­kor azzal csön­ge­tett be a plé­bá­ni­án, hogy gyón­ni sze­ret­ne. A gyó­nást köve­tő­en a sér­tett­nek jelez­te, hogy éhes, ezért sér­tett 3.000,-Ft. kész­pénzt adott neki. Az elkö­ve­tő a távo­zá­sát köve­tő­en egy óra múlva vissza­ment a plé­bá­nia épü­le­té­hez, becsen­ge­tett, azon­ban már nem várta meg, hogy a pap been­ged­je, a csu­kott, de nem zárt kapun bement az udvar­ra. A vád­lott az épü­let tera­szán, a bejá­ra­ti ajtó­ban szem­be­ta­lál­ko­zott a sér­tet­tel, aki­től enni­va­lót kért. A plé­bá­nos ekkor kenye­ret és kol­bászt cso­ma­golt a vád­lott­nak, aki ekkor közöl­te a vele, hogy „nem akar­ja bán­ta­ni”, de neki pénz kell. A vád­lott a sér­tet­tet a kar­já­nál fogva beve­zet­te a dol­go­zó­szo­bá­ba, több­ször meg­is­mé­tel­te, hogy „nem akar­ja bán­ta­ni”, de neki pénz kell, illet­ve egy ízben a sér­tett meg­kö­tö­zé­sét helyez­te kilá­tás­ba.  A plé­bá­nos félel­mé­ben a zse­bé­ben lévő 30.000,-Ft-ot a vád­lott­nak átad­ta, aki ezzel nem elé­ge­dett meg, a dol­go­zó­asz­tal fiók­ja­it nézte át. A szoba vád­lott által tör­té­nő átku­ta­tá­sa köz­ben a pap kifu­tott az épü­let­ből az udvar­ra, ahova a férfi utána sie­tett. Az elkö­ve­tő a sér­tet­tet ruhá­já­nál fogva meg­ra­gad­ta azért, hogy őt az épü­let­be vissza­vi­gye, a pap azon­ban ellen­állt.  A dula­ko­dás köz­ben a vád­lott a plé­bá­nost a ház falá­hoz nyom­ta, ezzel az arcán és a kezén hor­zso­lá­sos sérü­lé­se­ket oko­zott neki. A sér­tett ellen­ál­lá­sa sike­res volt, a vád­lott fogá­sá­ból kifor­dult, és az utcá­ra futott. A pap az elszen­ve­dett sérü­lé­sek miatt magán­in­dít­ványt nem ter­jesz­tett elő.

A vád­lott több­szö­rös vissza­eső, leg­utóbb ember­ölés bűn­tet­te miatt kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés­ből 2015. már­ci­us 24. nap­ján sza­ba­dult fel­té­te­les ked­vez­ménnyel. Az ügyész­ség a tár­gya­lá­son arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a vád­lot­tat vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélje.

Az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a vád­dal egye­ző tény­ál­lást és minő­sí­tést álla­pí­tott meg, a vád­lot­tat  hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 6 év fegy­ház­bün­te­tés­re  és 8 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Az íté­let a kihir­de­té­sét köve­tő­en nem vált jog­erős­sé, mert az ügyész 3 nap gon­dol­ko­dá­si időt tar­tott fenn a jog­or­vos­la­ti nyi­lat­ko­zat meg­té­te­lé­re, míg a vád­lott fel­leb­be­zést jelen­tett be eny­hí­tés végett. Az ügyész indít­ványt tett a bűn­ügyi őri­zet­ben lévő vád­lott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re, ame­lyet a bíró­ság a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re és a szö­kés veszé­lyé­re figye­lem­mel elrendelt.