Főoldal » Hírek » Bíróság előtt a nevelt gyermekével fajtalankodó férfi - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött, neve­lé­se, fel­ügye­le­te alatt álló gyer­mek sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tés és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­se miatt emelt vádat az ügyész­ség egy Veszp­rém megyei férfi ellen, míg a gyer­mek any­já­nak kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­se miatt kell felelnie. 

A vád­irat sze­rint a 44 éves férfi 2019 decem­be­ré­ben az inter­ne­ten ismer­ke­dett meg az akkor még 13 éves sér­tet­tel, aki­nek a bizal­má­ba fér­kő­zött, lelki támaszt és pénz­ügyi segít­sé­get is nyúj­tott neki.

2020 augusz­tu­sá­ban a gyer­mek édes­any­já­val is meg­is­mer­ke­dett, aki­vel lát­szó­la­gos sze­rel­mi kap­cso­lat­ba, majd néhány hónap­pal később élet­tár­si viszony­ba került. Mind­ezt annak érde­ké­ben, hogy a köz­ben tizen­ne­gye­dik élet­évét betöl­tött gyer­mek­kel a bizal­mas viszo­nyát meg­erő­sít­se, és lát­szó­la­gos „apa-fia” kap­cso­la­tot ala­kít­son ki vele.

2020 novem­be­ré­től a férfi már közös lakás­ban élt a sér­tet­tel és annak édes­any­já­val, mely­nek során a gyer­mek és a férfi közöt­ti kap­cso­lat egyre szo­ro­sabb lett, és a sér­tett édes­any­já­tól eltá­vo­lod­va, mind­in­kább a fér­fi­hez kez­dett kötőd­ni. A vád­lott mind­ezt kihasz­nál­va a gyer­me­ket sze­xu­á­lis jel­le­gű tevé­keny­sé­gek­re is rávette.

Az együtt­élés alatt az elkö­ve­tő és élet­tár­sa közöt­ti kap­cso­lat meg­rom­lott, mely­nek során az ese­ten­ként dula­ko­dás­ba is tor­kol­ló vesze­ke­dé­se­ik a kis­ko­rú jelen­lé­té­ben zaj­lot­tak, aki több­ször annak is fül­ta­nú­ja volt, hogy a vád­lott öngyil­kos­ság­gal fenye­ge­tő­zött, illet­ve, hogy őt el fogja venni az édesanyjától.

Miu­tán az anya tudo­mást szer­zett a vád­lott és a fia között kiala­kult intim kap­cso­lat­ról, ám hosszú ideig sem­mit nem tett annak érde­ké­ben, hogy gyer­me­két az élet­tár­sa sze­xu­á­lis zak­la­tá­sa­i­tól meg­véd­je, kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­se miatt kell felelnie.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban mind­két elkö­ve­tő­vel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy a bíró­ság az anyá­val szem­ben kisza­bott bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát füg­gessze fel. Az ügyész­ség ezen túl indít­ványt tett arra is, hogy a bíró­ság a fér­fit vég­le­ges hatállyal, míg az anyát hatá­ro­zott időre tilt­sa el min­den olyan fog­lal­ko­zás­tól, illet­ve tevé­keny­ség­től, amely­nek kere­té­ben tizen­nyolc év alat­ti sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végez­nék, illet­ve kis­ko­rú­val hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ba kerülnének.

Az ügy­ben a Veszp­ré­mi Tör­vény­szék hoz ítéletet.