Főoldal » Hírek » Bíróság előtt a rendőrt vesztegetni akaró férfi - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség alig több mint 48 óra eltel­té­vel bíró­ság elé állí­tot­ta a hiva­ta­li vesz­te­ge­tést elkö­ve­tő férfit.

A tény­ál­lás sze­rint 2021. decem­ber 14-én, Hajdú-Bihar megyé­ben egy 35 éves férfi úgy köz­le­ke­dett a 33-as számú főúton, hogy az álta­la veze­tett sze­mély­gép­ko­csi­ban utazó két gyer­me­ket nem rög­zí­tet­te biz­ton­sá­gi ülésben.

A köz­le­ke­dés­ren­dé­sze­ti ellen­őr­zést vég­re­haj­tó kör­ze­ti meg­bí­zott ezt ész­lel­ve a szol­gá­la­ti gép­jár­mű­vel követ­te az autót, amely ekkor az úttest szé­lé­re lehú­zó­dott, majd meg­ál­lást köve­tő­en az autót veze­tő férfi a fele­sé­gé­vel azo­nos módon, a sze­mély­gép­ko­csi jobb első ajta­ján szállt ki. A rend­őri intéz­ke­dés során meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a férfi jog­erős köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás hatá­lya alatt áll.

Tekin­tet­tel arra, hogy a férfi tagad­ta, hogy a gép­ko­csit ő vezet­te, a rend­őr bekí­sér­te a helyi kör­ze­ti meg­bí­zot­ti iro­dá­ba a sza­bály­sér­tés elkö­ve­té­sét bizo­nyí­tó kame­ra­fel­vé­tel meg­te­kin­té­se céljából.

Miu­tán a rend­őr közöl­te a fér­fi­val, hogy bűn­cse­lek­ményt követ­te el, a ter­helt ekkor 50.000 forin­tot aján­lott fel a vele szem­ben intéz­ke­dő rend­őr­nek azért, hogy intéz­ke­dé­si köte­le­zett­sé­gét meg­szeg­ve, tekint­sen el a bün­te­tő­el­já­rás megindításától.

A nyo­mo­zó ügyész­sé­gen gya­nú­sí­tott­ként kihall­ga­tott férfi tagad­ta a vesz­te­ge­tés elkö­ve­té­sét, a meg­ala­po­zott gyanú köz­lé­sé­vel szem­ben panasszal élt, ame­lyet a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség elutasított.

Az ügyész­ség az őri­zet­ben lévő elkö­ve­tőt gyor­sí­tott eljá­rás­ban teg­nap a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék elé állí­tot­ta. A bíró­ság a vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki köte­les­ség meg­sze­gé­sé­re irá­nyu­ló hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­té­ben, ezért 1 év 3 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, amely­nek vég­re­haj­tá­sát 2 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te, egy­ide­jű­leg vele szem­ben 50.000 forint vagyon­el­kob­zást is alkalmazott.

Az ügyész az íté­let ellen súlyo­sí­tá­sért, a ter­helt és védő­je eny­hí­té­sért jelen­tett be fellebbezést.