Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Bíróság előtt a trükkös áramtolvaj - fotóval - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­re tett indít­vánnyal vádat emelt egy 43 éves sal­gó­tar­já­ni nő ellen, aki az áram­szol­gál­ta­tót egy fel­sze­relt, de hasz­ná­la­ton kívü­li mérő­órá­val meg­té­veszt­ve lopta az ára­mot egy éven keresztül.

A vád sze­rint a nő az álta­la és csa­lád­ja által albér­let­ben lakott sal­gó­tar­já­ni koló­nia­la­kás­ban úgy hasz­nál­ta az ára­mot, hogy a mérő­hely­nél az áram­szol­gál­ta­tó rend­sze­ré­ben nem sze­rep­lő mérő­órát sze­rel­te­tett fel, a szol­gál­ta­tó megtévesztésére.

Ugyan­ak­kor ezt a mérő­órát meg­ke­rül­ve a bejö­vő alu­mí­ni­um főve­ze­té­ket meg­bont­va és arra sza­bály­ta­la­nul rácsat­la­koz­va méret­le­nül véte­lez­te a vil­la­mos ára­mot és látta el vil­la­mos ener­gi­á­val a lakás­ban talál­ha­tó fogyasz­tó beren­de­zé­se­ket, össze­sen több mint 77.000 forint értékben.

Bár a vil­la­mos ára­mot a maga fizi­kai való­já­ban nem lehet bir­tok­ba venni, de ha vala­ki a vil­lany­óra átala­kí­tá­sá­val, mani­pu­lá­lá­sá­val ellen­szol­gál­ta­tás nél­kül jut vil­la­mos áram­hoz, lopást követ el.

Az ügyész­ség ezért a nővel szem­ben kisebb érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat, pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra téve indít­ványt. Emel­lett az ello­pott áram érté­két is meg kell térí­te­nie az áram­szol­gál­ta­tó részére.