Főoldal » Archív » Bíróságon kötöttek ki az embercsempészek

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt két kül­föl­di fér­fi­val szem­ben, akik segít­sé­get nyúj­tot­tak ahhoz, hogy egy egyip­to­mi és egy iraki állam­pol­gár Magyar­or­szág hatá­rát ille­gá­li­san átlép­ve Milá­nó­ba utazzon.

A magyar­or­szá­gi kötő­dé­sű egyip­to­mi vád­lot­tak 2015. augusz­tus­ban meg­ál­la­pod­tak a két mene­kült­tel, hogy fejen­ként 1.500 euró­ért ira­tok nél­kül Magyar­or­szág­ról Milá­nó­ba utaz­tat­ják őket. Ennek érde­ké­ben az egyik vád­lott sze­mély­gép­ko­csit és ahhoz sofőrt biz­to­sí­tott, míg a másik vád­lott a sofőr­nek pénzt adott, majd pedig Milá­nó­ba uta­zott azért, hogy a kikö­tött, össze­sen 3.000 eurót átvegye.

A két mig­ráns sze­mély a határ­ren­dé­sze­ti ellen­őr­zés miatt nem tudott az ország­ból kijut­ni, a rend­őrök Sió­fo­kon iga­zol­tat­ták őket.

Az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak­kal szem­ben az ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indítványozta.