Főoldal » Hírek » Bitcoinnal fizették ki a darkweben beszerzett drogot - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 9 tagú bűnö­zői cso­port­tal szem­ben, akik a dark­we­ben nagy tétel­ben beszer­zett koka­int, kan­na­biszt, speed port és exta­sy tab­let­tá­kat bit­co­in­nal fizet­ték ki, majd kipor­ci­óz­va elosz­tói háló­za­tu­kon keresz­tül Kecs­ke­mé­ten és kör­nyé­kén érté­ke­sí­tet­ték.

A vád­irat sze­rint a hét fér­fi­ból és két nőből álló drog­ke­res­ke­dői lánc ötle­te és lét­re­ho­zá­sa ahhoz a két fér­fi­hoz köt­he­tő, akik koráb­bi mun­ka­he­lyü­kön kol­lé­gák­ként dol­goz­tak és már akkor mind­ket­ten kábí­tó­szer fogyasz­tók vol­tak. 2018 máju­sá­ban arra jutot­tak, hogy mivel a kábí­tó­sze­rek beszer­zé­se jelen­tős kiadás­sal jár szá­muk­ra, ezután nagyobb tétel­ben vásá­rol­nak majd, ami­nek jelen­tős részét szűk bará­ti kör­ben terí­tik, így a saját fogyasz­tá­suk­ra szánt anyag­hoz is olcsób­ban jut­nak hozzá. Az inter­net rej­tett, ille­gá­lis dol­go­kat is kíná­ló részén, az ún. dark­we­ben külön­fé­le kábí­tó­sze­re­ket ren­del­tek nagy mennyi­ség­ben. Annak érde­ké­ben, hogy tevé­keny­sé­gük lep­lez­ve marad­jon, a dro­got a név­te­len­sé­get biz­to­sí­tó vir­tu­á­lis valu­tá­val, a bit­co­in­nal fizet­ték ki. A két férfi együtt válasz­tot­ta ki a meg­ren­de­len­dő kábí­tó­sze­re­ket: főként LSD bélye­ge­ket, speed port és exta­sy tab­let­tá­kat. Egyi­kük a meg­ren­de­lést és a futár­szol­gá­la­tok segít­sé­gé­vel kiszál­lí­tott cso­ma­gok átvé­te­lét intéz­te, míg a beszer­zett téte­lek kiada­go­lá­sát együtt végez­ték a pénz­ügyi hát­te­ret biz­to­sí­tó bűn­társ laká­sán. Az inter­ne­tes beszer­zés azon­ban nem min­dig érke­zett meg hoz­zá­juk, ugyan­is azt a NAV Repü­lő­té­ri Igaz­ga­tó­sá­ga tíz eset­ben lefog­lal­ta a szál­lít­mányt.

A dark­we­ben kívül két másik nagy­ke­res­ke­dő is szál­lí­tott szá­muk­ra dro­got, majd a több for­rás­ból beszer­zett kábí­tó­szert ezután tovább­ér­té­ke­sí­té­si cél­lal szűk bará­ti körük­ben, szin­tén nagyobb tétel­ben, a „barát­ság foká­tól” füg­gő­en 1.500-3.000,- Ft/gramm áron érté­ke­sí­tet­ték, továb­bi öt sze­mélyt bevon­va az érté­ke­sí­té­si lánc­ba.

A két férfi 2018 júni­u­sá­tól, mint­egy más­fél év alatt, az álta­luk működ­te­tett kábí­tó­szer keres­ke­dői háló­za­ton keresz­tül közel 8 kg amfe­ta­mint, 6000 db exta­sy tab­let­tát és LSD bélye­get érté­ke­sí­tett, amely­ből 40 mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó jöve­de­lem­re tet­tek szert. A kecs­ke­mé­ti rend­őrök a vád­lot­tak laká­sa­i­nak és jár­mű­ve­i­nek átku­ta­tá­sa során a dro­gok mel­lett mér­le­ge­ket, simí­tó­zá­ras tasa­ko­kat, kém­csö­ve­ket és örlő­ket is lefog­lal­tak.

A bűnö­zői cso­por­tot lét­re­ho­zó egyik férfi emel­lett a dark­we­ben hamis 50 Eurós bank­je­gye­ket is ren­delt, ami­ket azon­ban még kéz­be­sí­tés előtt szin­tén lefog­lal­tak. Neki pénz­ha­mi­sí­tás kísér­le­te miatt is felel­nie kell.

Az ügyész­ség a bűnö­zői cso­port tag­ja­it jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért velük szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bás­ra, vala­mint vagyon­el­kob­zás­ra tett indít­ványt. Bűnös­sé­gük­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dön­te­ni.

A fény­ké­pek a nyo­mo­zás során, a kuta­tás­kor készül­tek.