Főoldal » Hírek » Bizalmukba férkőzött és meztelen képeket kért a kiskorúaktól - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki két 12 éves lány­tól kért por­nog­ráf felvételeket.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2019 őszén egy online közös­sé­gi plat­for­mon keresz­tül külön-külön meg­is­mer­ke­dett a két sér­tet­tel, akik­kel leve­lez­ni kez­dett. Las­san a bizal­muk­ba fér­kő­zött, majd levél­vál­tá­sa­ik során arra szó­lí­tot­ta fel a sér­tet­te­ket, hogy készít­se­nek maguk­ról sze­xu­á­lis tar­tal­mú fénykép-és vide­ó­fel­vé­te­le­ket, és azo­kat küld­jék el neki.  Az egyik sér­tett a kérést meg­ta­gad­ta, a másik azon­ban három olyan fel­vé­telt is kül­dött magá­ról, melye­ken mez­te­le­nül szerepel.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat két rend­be­li gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­sé­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.