Főoldal » Hírek » Somogy Vármegyei Főügyészség » Biztonsági őr ütötte a vendéget-a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt 33 éves fér­fit, aki biz­ton­sá­gi őrként bán­tal­maz­ta az egyik ven­dé­get Siófokon.

A garáz­da­ság miatt már koráb­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt férfi 2020 júli­u­sá­ban biz­ton­sá­gi őrként dol­go­zott az egyik sió­fo­ki szó­ra­ko­zó­he­lyen, ami­kor az egyik éjsza­ka egy­más­sal dula­ko­dó ven­dé­gek­re lett figyelmes.

A vád­lott ekkor ahe­lyett, hogy jog­sze­rű­en meg­fé­kez­te volna őket, oda­ment az egyik érin­tett­hez, akit min­den­fé­le elő­ze­tes fel­szó­lí­tás nél­kül ököl­lel hátul­ról fejen ütött, majd meg­pró­bál­ta elhúz­ni a rend­bon­tás többi részt­ve­vő­jé­től. A vád­lott azon­ban ezután sem hagyott fel az ellen­ál­lást nem tanú­sí­tó és a dula­ko­dást abba­ha­gyó sér­tett bán­tal­ma­zá­sá­val, akit még négy alka­lom­mal ököl­lel meg­ütött, mely­nek követ­kez­té­ben a sér­tett arc­zú­zó­dást szen­ve­dett, és rész­ben az egyik foga is letörött.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság a 2020. szep­tem­ber 7-én meg­tar­tott tár­gya­lá­sán a vád­dal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek a – bűn­cse­lek­ményt egyéb­ként beis­me­rő – fér­fit, aki­vel szem­ben 60 nap elzá­rást sza­bott ki. Az íté­let a védel­mi fel­leb­be­zés miatt nem emel­ke­dett jogerőre.