Főoldal » Hírek » Bögréből kapta ki a húszezrest - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 27 éves férfi ellen kifosz­tás bűn­tet­te miatt, aki egy járó­ke­re­tet hasz­ná­ló nőt fosz­tott ki. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. októ­ber hónap végén a kora dél­utá­ni órák­ban Mis­kol­con egy csa­lá­di házas öve­zet­ben sétált, ami­kor a sér­tett nő háza előtt elha­lad­va a nő meg­szó­lí­tot­ta azzal, hogy tudna-e sze­rez­ni szá­má­ra egy konyhaszekrényt.

Az egész­sé­gi álla­po­ta miatt járó­ke­ret­tel köz­le­ke­dő nő az adás­vé­tel meg­be­szé­lé­se miatt a vád­lot­tat bein­vi­tál­ta a laká­sá­ba. A vád­lott elvál­lal­ta az ügy­le­tet, viszont 2.000 forint elő­le­get kért. A nő a pén­zé­nek táro­lá­sá­ra hasz­nált bög­rét elő­vet­te, ami­ben külön­fé­le cím­le­tű bank­je­gyek és érmék voltak.

A vád­lott a nő moz­gás­szer­vi fogya­té­kos­sá­gá­ból adódó álla­po­tát kihasz­nál­va, egy hir­te­len moz­du­lat­tal kika­pott a bög­ré­ből egy 20.000 forin­tos cím­le­tű bank­je­gyet és azon­nal távozott.

A sér­tett rög­tön érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, a vád­lott viszont idő­köz­ben vissza­ér­ke­zett és magá­val hozott egy rossz álla­po­tú konyhaszekrényt.

A sér­tett közöl­te, hogy ő ezt nem veszi meg, és ekkor a már jelen­lé­vő fiá­val együtt a vád­lot­tól vissza­kér­te az eltu­laj­do­ní­tott 20.000 forin­tot, mire a vád­lott közöl­te, hogy ő csak 2.000 forin­tot vitt el, ezért kettő darab 1.000 forin­tos bank­je­gyet adott vissza.

Az ügyész­ség a több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő és más bün­te­té­sé­ből fel­té­te­les sza­bad­sá­gon lévő vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott azzal, hogy a bíró­ság álla­pít­sa meg, hogy a vád­lott nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les sza­bad­ság­ra, ille­tő­leg a koráb­bi fel­té­te­les sza­bad­sá­gát szün­tes­se meg.