Főoldal » Hírek » Boltban ragadt a rabló - videóval - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Duna­ke­szi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy nő ellen, aki egy kis­bol­tot akart kira­bol­ni, de az eladó rázár­ta az üzle­tet a rend­őrök kiérkezéséig.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő egy fóti kis­bol­tot akart kira­bol­ni. 2021 ápri­li­sá­ban lépett be az üzlet­be, ahol rajta kívül csak az eladó tar­tóz­ko­dott. Ekkor egy kést vett elő és fel­szó­lí­tot­ta az eladó­nőt a bevé­tel átadá­sá­ra. Mivel a sér­tett ennek nem tett ele­get, ezért az elkö­ve­tő meg­pró­bált a kiszol­gá­ló helyet meg­ke­rül­ve a pult mögé jutni. Ezt kihasz­nál­va a sér­tett átlen­dült a pul­ton és kisza­ladt az üzlet­ből, majd azt kívül­ről bezárta.

Az elkö­ve­tő kivet­te a bevé­telt a pénz­tár­ból, majd belül­ről pró­bál­ta kife­szí­te­ni a bolt ajta­ját sikertelenül.

Ezután az egyik polc­ról magá­hoz vett egy üveg rövid­italt és leül­ve abból fogyasz­tott, illet­ve rágyúj­tott egy ciga­ret­tá­ra. A sér­tett által idő­köz­ben érte­sí­tett rend­őrök a bezárt nőt a hely­szí­nen elfogták.

A nő ellen a Duna­ke­szi Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A rab­lást a bolt belső kame­rái rögzítették.