Főoldal » Hírek » Bombariadó miatt szakadt félbe a sörözőben tartott rendezvény- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Encsi Járá­si Ügyész­ség köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy vil­má­nyi fér­fi­val szem­ben, aki a segély­hí­vó szám­ra tele­fo­nál­va valót­la­nul bom­bá­val fenyegetőzött. 

A vád­irat sze­rint, a vád­lott 2020. augusz­tus 8-án este Szé­kes­fe­hér­vá­ron tar­tóz­ko­dott, ami­kor mobil­te­le­fon­já­ról a 112 tele­fon­szá­mon fel­hív­ta a segély­hí­vó köz­pon­tot. A vád­lott a nevé­nek elhall­ga­tá­sa mel­lett azt közöl­te, hogy egy vil­má­nyi sörö­ző­ben álta­la meg nem neve­zett sze­mé­lyek bom­bát helyez­tek el, ami rövi­de­sen fel fog rob­ban­ni. A vád­lott azt is jelez­te, hogy a ven­dég­lá­tó­he­lyen éppen ren­dez­vényt tartanak.

A beje­len­tés alap­ján, a vád­lott által meg­je­lölt hely­szí­nen rend­őri intéz­ke­dés­re került sor, mely­nek során a ren­dez­vé­nyen tar­tóz­ko­dó össze­sen 166 főt eltá­vo­lí­tot­ták a szó­ra­ko­zó hely­ről. A tűz­sze­rész szak­em­be­rek a terü­le­tet átvizs­gál­ták, rob­ba­nó szer­ke­ze­tet azon­ban nem találtak.

A járá­si ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt az Encsi Járásbíróságnak.