Főoldal » Hírek » Bombariadóval akart rendőri intézkedést kikényszeríteni a sógornője ellen - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 42 éves férfi ellen, aki a sal­gó­tar­já­ni rend­őr­ka­pi­tány­ság épü­le­té­nek fel­rob­ban­tá­sá­val fenye­ge­tőz­ve pró­bált meg rend­őri intéz­ke­dést kikény­sze­rí­te­ni a vele harag­ban lévő sógor­nő­jé­vel szemben.

A vád sze­rint a vád­lott Sal­gó­tar­ján­ban együtt lakott test­vé­ré­vel és annak csa­lád­já­val. Ita­lo­zó és szer­hasz­ná­ló élet­vi­te­le miatt meg­rom­lott velük, külö­nö­sen a sógor­nő­jé­vel a kap­cso­la­ta, ezért el is kel­lett hagy­nia az ingatlant.

A haj­lék­ta­lan­ná vált férfi 2020 szep­tem­be­ré­ben saját mobil­te­le­fon­ján bete­le­fo­nált a rend­őr­ség köz­pon­ti szá­má­ra, és a disz­pé­cser­nek elő­ad­ta, hogy amennyi­ben a roko­na­i­val szem­ben nem intéz­ked­nek, úgy fel­rob­bant­ja a sal­gó­tar­já­ni rend­őr­ka­pi­tány­ság épületét.

A rend­őr­sé­gi épü­le­tet a tűz­sze­ré­szek átvizs­gál­ták, bom­bát nem találtak.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség vád­ira­tá­ban ter­ror­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt a vissza­eső vád­lot­tal szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra és arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a 280.000 forin­tot meg­ha­la­dó össze­gű bűn­ügyi költ­sé­get is fizet­tes­se meg vele.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék hoz döntést.