Főoldal » Archív » Bombariadóval akarta elodázni a tárgyalását

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a tár­gya­lá­sa előtt egy órá­val tele­fo­non azzal fenye­ge­tett, hogy bom­bát helyez­tek el a Ceg­lé­di Járásbíróságon.

A bűn­ügy vád­lott­ját, egy ceg­lé­di fér­fit és tár­sa­it 2017. júni­us 15. nap­ján 9 óra 30 perc­re idéz­te a Ceg­lé­di Járás­bí­ró­ság egy bün­te­tő­el­já­rás tárgyalására.

A vád­lott a tár­gya­lás reg­ge­lén rej­tett szám­ról fel­hív­ta a 112-es segély­hí­vót és nevé­nek elhall­ga­tá­sa mel­lett azt közöl­te az ügye­le­tes rend­őr­rel, hogy a Ceg­lé­di Járás­bí­ró­sá­gon bom­bát helyez­tek el. Ezt a mon­da­tot a rend­őr kér­dé­sé­re több­ször is meg­is­mé­tel­te, majd a tele­fon­hí­vást megszakította.

A fenye­ge­tő beje­len­tést köve­tő 10 per­cen belül a Ceg­lé­di Járás­bí­ró­sá­gon bom­ba­ri­a­dót ren­del­tek el. A bíró­ság épü­le­tét kör­be­zár­ták és meg­kezd­ték  az épü­let kiürí­té­sét. A Ceg­lé­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei mel­lett a hely­szín­re érkez­tek a men­tők és a tűz­ol­tók is.

A város köz­pont­já­ban talál­ha­tó bíró­ság épü­le­te körü­li útsza­ka­szo­kat és jár­da­sza­ka­szo­kat lezár­ták. A reg­ge­li órák­ban erős köz­úti és autó­busz for­gal­mat, az áru­szál­lí­tást, és a gya­lo­gos­for­gal­mat más útirány­ba terel­ték. Ezek az intéz­ke­dé­sek 35 menet­rend sze­rin­ti autó­busz köz­le­ke­dé­sét érin­tet­ték, zavar­ták a város­köz­pont­ban lévő isko­lák, a pol­gár­mes­te­ri hiva­tal és az üzle­tek működését.

A bíró­ság épü­le­tét a rend­őr­ség szak­kép­zett állo­má­nya a bom­ba­ri­a­dó kere­té­ben átvizs­gál­ta, és sem­mi­lyen rob­ba­nó­szer­ke­ze­tet nem találtak.

A Ceg­lé­di Járás­bí­ró­sá­gon az aznap dél­előtt­re tűzött vala­mennyi tár­gya­lás elmaradt.

A Ceg­lé­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zói a vád­lot­tat a beje­len­té­sét köve­tő egy órán belül azo­no­sí­tot­ták és a bíró­ság épü­le­te köze­lé­ben elfogták.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség a köz­nyu­gal­mat súlyo­san meg­za­var­va elkö­ve­tett köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja a fér­fit. A vád­lott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban várja a tárgyalását.