Főoldal » Hírek » Bombariadóval zavart meg egy eljegyzést egy férfi - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a pocsa­ji férfi ellen, aki bom­ba­ri­a­dó­val zavart meg egy eljegyzést.

2021. októ­ber 16-án a férfi és egy isme­rő­se 18 óra körü­li idő­ben mun­ká­ból érkez­tek haza Pocsaj­ba, majd ott több helyen sze­szes italt fogyasz­tot­tak. Este haza­fe­lé indul­va a tele­pü­lés ren­dez­vény­há­zá­hoz érve hal­lot­ták, hogy szól a zene. A vád­lott és isme­rő­se sze­ret­tek volna bemen­ni az épü­let­be, azon­ban az ott tar­tóz­ko­dó, eljegy­zé­sen részt­ve­vő sze­mé­lyek ezt nem enged­ték meg, közöt­tük szó­vál­tás ala­kult ki. Ezen fel­dü­höd­ve az ittas férfi oda­ment a ren­dez­vény­ház köze­lé­ben lévő nyil­vá­nos tele­fon­fül­ké­hez, és fel­hív­ta a rend­őség segély­hí­vó köz­pont­ját azzal, hogy az épü­let­ben bom­bát helye­zett el és min­den­ki meg fog halni.

A beje­len­tést köve­tő­en a hely­szín­re kiér­ke­ző rend­őr­ség az eljegy­zést fél­be­sza­kí­tot­ta, az ott tar­tóz­ko­dó 23 ven­dég­nek el kel­lett hagy­ni az épü­le­tet, hogy azt átvizsgálhassák.

A rend­őri intéz­ke­dé­sek során rövid időn belül elfog­ták, majd elszá­mol­tat­ták a vád­lot­tat, aki beis­mer­te a beje­len­tés valótlanságát.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Berettyó­új­fa­lui Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a férfi ellen a Berettyó­új­fa­lui Járásbíróságon.

A bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság a vád­lot­tal szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést szab­jon ki.