Főoldal » Archív » Bombával fenyegette az intézkedő rendőröket – eredményes vádemelés

Az ille­té­kes kerü­le­ti ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján 1 év letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te a bíró­ság első­fo­kon azt a fér­fit, aki Buda­pest bel­vá­ro­sá­ban, az autó­já­ból kia­bál­va fenye­get­te a más ügy­ben ott intéz­ke­dő rendőröket.

A vád­lott 2016. decem­ber 20-án késő este a VII. kerü­let, Király utcá­ban köz­le­ke­dett gép­ko­csi­val, ami­nek lete­kert abla­kán keresz­tül, két kezét az ég felé emel­ve „Allah Akbar!”, „Fel­rob­ban­tok min­den­kit!”, „Bomba van a kocsi­ban!” fel­ki­ál­tá­sok­kal kia­bált a hely­szí­nen más ügy­ből kifo­lyó­lag intéz­ke­dő rend­őr járőröknek.

A rend­őrök a vád­lot­tat intéz­ke­dés alá von­ták, amely alól azon­ban meg­pró­bál­ta magát kivon­ni, miköz­ben azt kia­bál­ta, hogy megöl min­den­kit. A férfi meg­fé­ke­zé­se érde­ké­ben a jog­sze­rű­en intéz­ke­dő rend­őrök­nek vele szem­ben testi kény­szert, gáz­sprayt és bilin­cset kel­lett alkalmazniuk.

Ezután a gép­ko­csit átvizs­gál­ták, abban rob­ba­nó­anyag nem volt.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vádiratot.

A bíró­ság – a vád­dal egye­ző­en – bűnös­nek mond­ta ki a fér­fit, és 1 év vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, egy­út­tal elren­del­te egy koráb­bi - 2 év tar­ta­mú – fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát is.

Az íté­let nem jogerős.