Főoldal » Archív » Bordélyházakat üzemeltetett Bécsben egy Nógrád megyei pár

 

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség bor­dély­ház fenn­tar­tá­sá­val elkö­ve­tett pros­ti­tú­ció elő­se­gí­té­se miatt emelt vádat egy 48 éves fér­fi­val és egy 27 éves nővel szem­ben, akik négy bor­dély­há­zat tar­tot­tak fenn Ausztriában. 

A vád­lot­tak 2009 óta áll­tak köze­leb­bi kap­cso­lat­ban egy­más­sal, a nő ekkor pros­ti­tu­ált­ként dol­go­zott Auszt­ri­á­ban. A későb­bi­ek­ben elha­tá­roz­ták, hogy közö­sen fog­nak bor­dély­há­zat üze­mel­tet­ni Bécs­ben azért, hogy így jus­sa­nak jöve­de­lem­hez. Az elha­tá­ro­zást köve­tő­en a férfi egy isme­rő­sé­től pénz kért köl­csön a vál­lal­ko­zás bein­dí­tá­sá­hoz. A köl­csönt bor­dély­ház bér­lé­sé­re és beüze­me­lé­sé­re fordította.

A vád­lot­tak össze­sen négy úgy­ne­ve­zett stú­di­ót üze­mel­tet­tek közö­sen, amely­nek mind sze­mé­lyi, mind pedig tár­gyi fel­té­te­le­it ők biz­to­sí­tot­ták. Kez­det­ben a nő és annak test­vé­re is dol­go­zott pros­ti­tu­ált­ként, később a pár Nóg­rád megyé­ből és Magyar­or­szág más megyé­i­ből fel­ku­ta­tott nőket foglalkoztatott.

A négy bor­dély­ház­ban 2010-2015 között mint­egy ötven magyar nő dol­go­zott, akik­nek kere­se­tük 50%-át át kel­lett adni­uk a vád­lot­tak részé­re, ezen felül fejen­ként napi 10 eurót kel­lett fizet­ni­ük azért, hogy a bor­dély­há­zak­ban lak­hat­tak, havi 20 eurót az inter­net hasz­ná­la­tá­ért és maguk­nak kel­lett fizet­ni­ük az Auszt­ri­á­ba tör­té­nő beje­lent­ke­zés­sel, orvo­si vizs­gá­lat­tal kap­cso­la­tos kiadá­so­kat, vala­mint az ügy­fe­lek meg­szer­zé­se érde­ké­ben fel­adott hir­de­té­sek díja­it is.

A vád­lot­tak a sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­sok árait is pon­to­san meg­ha­tá­roz­ták, a bevé­te­lek­kel a pros­ti­tu­ál­tak­nak napi szin­ten el kel­lett szá­mol­ni­uk, arról nyil­ván­tar­tást kel­lett vezet­ni­ük. Ellen­őr­zé­sük végett a vád­lot­tak a bor­dély­há­za­kat kame­rá­val sze­rel­ték fel, és folya­ma­to­san figyel­ték a nők tevékenységét.

A vád­lot­tak egy-egy pros­ti­tu­ált kere­se­té­ből havi szin­ten 3000-4000 euró bevé­tel­re tet­tek szert.

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség a koráb­ban elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban, jelen­leg sza­bad­lá­bon lévő vád­lot­tak­kal szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát és a bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zó vagyon – 3 gép­ko­csi, éksze­rek és több mint 7 mil­lió forint - elkob­zá­sát indít­vá­nyoz­ta vádiratában.