Főoldal » Hírek » Somogy Vármegyei Főügyészség » Borért rabolt a testvérpár- a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a test­vér­párt, akik érté­ke­i­nek meg­szer­zé­se érde­ké­ben az éjje­li órák­ban tör­tek rá a sér­tett­re az egyik somo­gyi faluban.

A 21 és 32 éves fér­fi­ak 2020 augusz­tu­sá­ban az éjsza­kai órák­ban beko­pog­tak a sér­tett házá­nak abla­kán, aki­től pénzt és bort köve­tel­tek. Miu­tán a sér­tett tagad­ta, hogy bár­me­lyik lenne nála, az idő­sebb test­vér az abla­kot, míg öccse a bejá­ra­ti ajtót berúg­va bemen­tek a sér­tett házá­ba, ahol bán­tal­ma­zás­sal fenye­ge­tőz­ve érté­kek után kezd­tek kutatni.

A kuta­tás során a test­vé­rek talál­tak egy üveg bort, ami­ből mind­ket­ten ittak, majd a rémült fér­fit több alka­lom­mal ököl­lel meg­ütöt­ték azért, hogy elárul­ja hol tart­ja a pén­zét. Miu­tán a sér­tett a bán­tal­ma­zás elle­né­re sem volt haj­lan­dó, a vád­lot­tak a meg­ma­radt bor­ral együtt távoz­tak a helyszínről.

A sér­tett­nek a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben ugyan csak könnyű sérü­lé­sei kelet­kez­tek, azon­ban annyi­ra tar­tott az elkö­ve­tők­től, hogy csak napok­kal később merte rend­őrök tudo­má­sá­ra hozni a tör­tén­te­ket. A kapos­vá­ri rend­őrök ekkor viszont soron kívül őri­zet­be vet­ték a test­vér­párt, míg az ügyész­ség indít­ványt tett a letar­tóz­ta­tá­suk­ra, majd gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta őket.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság a 2020. szep­tem­ber 3-án meg­tar­tott tár­gya­lá­son a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak közül a bün­te­tett elő­éle­tű idő­sebb test­vért 4 év, míg öccsét 3 év bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te. Az íté­let ellen az ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért, míg a véde­lem eny­hí­té­sért fel­leb­be­zett, és mivel az íté­let nem emel­ke­dett jog­erő­re, ezért az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság fenn­tar­tot­ta a vád­lot­tak letartóztatását.