Főoldal » Hírek » Borsodi bűnszervezet európai prostituált hálózata - a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a bün­te­té­sek súlyo­sí­tá­sa indo­kolt abban az ügy­ben, amely­ben egy bor­so­di bűn­szer­ve­zet tag­jai kilá­tás­ta­lan anya­gi hely­zet­ben élő nőket kény­sze­rí­tet­tek prostitúcióra.

A Mis­kol­ci Tör­vény­szék bűn­szer­ve­zet­ben, társ­tet­tes­ként, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem, kerí­tés, vala­mint kitar­tott­ság bűn­tet­te miatt ítél­te el azt a 16 vád­lot­tat, akik Európa-szerte és Duba­i­ban is pros­ti­tú­ci­ó­ra kény­sze­rí­tet­tek kilá­tás­ta­lan anya­gi hely­zet­ben élő magyar nőket.

A bíró­ság 15 vád­lot­tat 3 - 15 év közöt­ti fegy­ház­bün­te­tés­sel súj­tott. Meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a vád­lot­tak fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tók és a pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség­ből jog­el­le­ne­sen szer­zett pénz­re vagyon­el­kob­zást is elren­delt, össze­sen közel 95 mil­lió forintra.

Az íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a bűn­cse­lek­mény­ben veze­tő sze­re­pet betöl­tött vád­lott 2012 janu­ár­já­tól kez­dő­dő­en isme­rő­sök útján szer­vez­te és irá­nyí­tot­ta olyan fia­tal nők tobor­zá­sát, akik mun­ka­le­he­tő­ség hiá­nyá­ban saját és csa­lád­juk meg­él­he­té­sét pros­ti­tú­ci­ó­ból kény­sze­rül­tek fedez­ni. E sér­tet­te­ket Magyar­or­szág­ról Svájc­ba, Német­or­szág­ba, Hol­lan­di­á­ba és Bel­gi­um­ba szál­lí­tot­ták annak érde­ké­ben, hogy anya­gi haszon­szer­zés cél­já­ból pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get végez­ze­nek. A rossz élet­kö­rül­mé­nyek között élő, kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben lévő sér­tet­tek­nek a vád­lot­tak rövid idő alatt gyors haszon­szer­zé­si lehe­tő­ség­re tet­tek ígé­re­tet, azzal kecseg­tet­ve őket, hogy a pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség­ből mind a saját, mind a Magyar­or­szá­gon hát­ra­ha­gyott csa­lád­tag­ja­ik élet­kö­rül­mé­nye­i­ben jelen­tős, pozi­tív vál­to­zást tud­nak elérni.

A bűn­szer­ve­zet hie­rar­chi­kus és szi­go­rú elszá­mol­ta­tá­si rend­szer sze­rint, össze­han­gol­tan műkö­dött. A meg­győ­zés esz­kö­ze­ként - és a több mun­ká­ra sar­kal­lás érde­ké­ben, ezál­tal több haszon remé­nyé­ben - a sér­tet­te­ket szó­ban és tett­le­ge­sen is fenyí­tet­ték, a tevé­keny­sé­gük­ből szár­ma­zó jöve­del­met pedig lénye­gé­ben tel­jes egé­szé­ben elvet­ték, csak a sér­tet­tek lét­fenn­tar­tá­sá­hoz szük­sé­ges össze­get hagy­ták náluk. A bevé­tel döntő részét a vád­lot­tak kizá­ró­lag a saját és csa­lád­ja­ik meg­él­he­té­sé­re for­dí­tot­ták, és abból fedez­ték dolog­ta­lan, para­zi­ta, luxus tár­gyak meg­szer­zé­sé­re irá­nyu­ló élet­vi­te­lü­ket. Emi­att a sér­tet­tek a pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­gük befe­je­zé­sét köve­tő­en hason­ló­an rossz élet­kö­rül­mé­nyek közé kerül­tek, mint annak meg­kez­dé­sét meg­elő­ző­en vol­tak. A sér­tet­tek egzisz­ten­ci­á­lis rászo­rult­sá­ga mel­lett a nyelv­is­me­ret hiá­nya, az ide­gen kulturális-társadalmi kör­nye­zet okoz­ta bizony­ta­lan­ság is elő­se­gí­tet­te a pros­ti­tú­ci­ós bevé­te­lek jelen­tős részé­nek elvo­ná­sát. A vád­lot­tak mint­egy 32 sér­tett vonat­ko­zá­sá­ban – egyes sér­tet­tek ese­té­ben hosszabb időn keresz­tül – folya­ma­to­san és több vád­lott álta­li köz­re­mű­kö­dés és haszon­szer­zés útján követ­ték el a bűncselekményeket.

Az éve­ken át tartó ember­ke­res­ke­de­lem­nek a szer­ve­zett bűnö­ző vád­lot­tak letar­tóz­ta­tá­sa vetett véget.

Az íté­let ellen a vád­lot­tak és védő­ik első­sor­ban fel­men­té­sért, másod­sor­ban a bűn­szer­ve­zet­kén­ti minő­sí­tés mel­lő­zé­sé­ért és eny­hí­té­sért, míg a vád­ha­tó­ság vala­mennyi vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben fellebbezett.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta. Állás­pont­ja sze­rint a bün­te­té­si célok érvé­nye­sü­lé­se érde­ké­ben a bün­te­té­sek súlyo­sí­tá­sa indokolt.

A bün­te­tő­ügy­ben másod­fo­kon a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la határoz.