Főoldal » Hírek » Börtönbe csempészett telefonnal csaltak ki pénzt a férfiak - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség kisebb kárt okozó csa­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a három fér­fi­val szem­ben, akik egy büntetés-végrehajtási inté­zet zár­ká­já­ban ille­gá­li­san tar­tott mobil­te­le­fon­ról indí­tott hívás­sal sze­rez­tek pénzt a sértettől.

A három vád­lott 2020 nya­rán jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töl­töt­te az egyik bv. inté­zet­ben, 2020 augusz­tu­sá­ban rövid ideig ugyan­ab­ban a zár­ká­ban helyez­ték el őket.

A leg­idő­sebb férfi pénz­zel tar­to­zott egyik tár­sá­nak, ezért mind­hár­man meg­ál­la­pod­tak abban, hogy a tar­to­zást csa­lás útján egyen­lí­ti ki. A leg­fi­a­ta­labb férfi átad­ta a leg­idő­sebb tár­sá­nak a nála ille­gá­li­san lévő mobil­te­le­font, míg a har­ma­dik vád­lott - aki várta a tar­to­zás meg­fi­ze­té­sét -, meg­ad­ta az anyja nevén lévő bank­szám­la szá­mát. A leg­idő­sebb elkö­ve­tő 2020. augusz­tus 25-én, dél­előtt fel­hív­ta a vélet­len­sze­rű­en beütött tele­fon­szá­mon a sér­tet­tet és magát valót­la­nul egy behaj­tó iroda mun­ka­tár­sá­nak adta ki. A férfi arra hivat­ko­zott, hogy a sér­tett­nek a bank­szám­lá­ja kap­csán tranz­ak­ci­ós ille­ték elma­ra­dá­sa van, ami­nek vég­re­haj­tá­sát az ő iro­dá­ja végzi, majd tájé­koz­tat­ta a sér­tet­tet, hogy milyen szám­la­szám­ra kell átutal­nia a hát­ra­lé­kos összeget.

A téve­dés­be ejtett sér­tett 2020. augusz­tus 25-én a meg­adott bank­szám­lá­ra átutalt több mint 86.000 forin­tot. A pénz­összeg átuta­lá­sa azon­ban az inter­net­kap­cso­lat aka­do­zá­sa miatt két­szer tör­tént meg, így a vád­lott által meg­adott bank­szám­lá­ra több mint 170.000 forint érke­zett. A fér­fi­ak maga­tar­tá­suk­kal közel 170.000 forint kárt okoz­tak a sér­tett­nek. A jóvá­írt összeg a leg­idő­sebb elkö­ve­tő tar­to­zá­sá­nak meg­fi­ze­té­se­ként a har­ma­dik vád­lott any­já­nak szám­lá­já­ra került.

A bank­szám­lát a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Rend­őr­ka­pi­tány­ság által lefoly­ta­tott nyo­mo­zás során zárol­ták és arról 25.000 forin­tot lefog­lal­tak. A sér­tett kérte a kárá­nak meg­té­rí­té­sét, pol­gá­ri jogi igényt ter­jesz­tett elő.

Az ellen­őr­zé­sek során lefog­lal­ták a becsem­pé­szett mobiltelefont.

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség a több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tak­kal szem­ben kisebb kárt okozó csa­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járás­bí­ró­sá­gon, melyet a leg­idő­sebb férfi tet­tes­ként, míg a két fia­ta­labb bűn­se­géd­ként követ­te el.

Vád­ira­tá­ban a járá­si ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a járás­bí­ró­ság a sér­tett által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igényt érdem­ben bírál­ja el. A járá­si ügyész­ség vád­ira­ta mér­té­kes indít­ványt is tar­tal­maz arra az eset­re, ha a vád­lot­tak a járás­bí­ró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén a vád­irat­nak meg­fe­le­lő­en beis­me­rik tet­tü­ket és lemon­da­nak a tár­gya­lás­hoz fűző­dő jogukról.