Főoldal » Hírek » Börtönbe kerülhet a családsegítőket fenyegető apa - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Egy mát­rai tele­pü­lé­sen élő közép­ko­rú férfi ita­lo­zó élet­mód­ja nem csak csa­lá­di éle­té­nek vál­sá­gá­hoz veze­tett, hanem több olyan bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ben is sze­re­pet ját­szott, melyek miatt az Egri Járá­si Ügyész­ség nem­ré­gi­ben vádat emelt vele szemben.

E bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét meg­elő­ző­en a férfi fele­sé­ge egy krí­zis­ke­ze­lő köz­pont­ba mene­kült nyolc közös kis­ko­rú gyer­me­kük­kel együtt, mivel tar­tott az agresszív vád­lot­tól, illet­ve attól, hogy a férje visel­ke­dé­se kap­csán a kicsik végül álla­mi neve­lés­be kerül­het­nek. Az elköl­tö­zés előtt a nő taná­csot kért a helyi szo­ci­á­lis ellá­tó mun­ka­tár­sá­tól, aki meg­ad­ta neki a krí­zis­ke­ze­lő tele­fon­szá­mát. A köl­tö­zés után ez a vád­lott fülé­be jutott, ő pedig nem magát, hanem a mun­ká­ját végző dol­go­zót hibáz­tat­ta azért, hogy egye­dül maradt.

Ebben a hely­zet­ben a gyak­ran ittas férfi 2020 nya­rán tele­fo­non több­ször is meg­fe­nye­get­te a mun­ka­he­lyén a csa­lád­se­gí­tő szol­gá­lat mun­ka­tár­sát, aki­vel közöl­te, hogy amennyi­ben nem árul­ja el neki a fele­sé­ge és a gyer­me­kei hol­lé­tét, verő­le­gé­nye­ket fog rákül­de­ni, illet­ve saját kezű­leg fogja meg­ver­ni, sőt meg­öl­ni őt, kol­lé­gái gyer­me­ke­it pedig gép­jár­mű­vel fogja elgá­zol­ni. Mind­ezek miatt a csa­lád­gon­do­zó nem tudta mara­dék­ta­la­nul ellát­ni fon­tos köz­fel­ada­ta­it, nem mert a vád­lott lakó­he­lyé­nek kör­nyé­kén csa­lád­lá­to­ga­tá­so­kat tar­ta­ni, mun­ká­ját zöm­mel a biz­ton­sá­go­sabb­nak ítélt iro­dá­já­ban volt kény­te­len végezni.

A ter­helt ősszel a helyi védő­nőt is hason­ló fenye­ge­té­sek­ben részesítette.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel, vala­mint zak­la­tás vét­sé­gé­vel, illet­ve bűn­tet­té­vel vádol­ja az elkövetőt.

A vád­ha­tó­ság arra tett mér­té­kes indít­ványt a vád­ira­tá­ban, hogy a bíró­ság 3 év bör­tönt és 3 év köz­ügyek­től eltil­tást szab­jon ki a ter­helt­tel szem­ben, ha az elő­ké­szí­tő ülé­sen a vád­dal egye­ző­en beis­me­ri a bűnös­sé­gét és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogáról.